Amarengo

Articles and news

den sanna identiteten av Jesus

av Pastor Ron Jones, D. D. Bisexuell Titus Institute, 2002

den bibliska bevis för gudom och mänskligheten av Jesus Kristus

Jesus Kristus var en person med två naturer, en gudomlig natur och en mänsklig natur. Han var både helt Gud och helt människa.

I. Jesus Kristus var helt Gud, den andra personen i Treenigheten.

A. Jesus hävdade att han är Gud.

1. Jesus påstod sig vara Messias,Guds Son

Mat.16:15-17

”Guds Son” beskriver sin gudom i termer av hans separata personlighet från och hans kärleksförhållande med Fadern inom treenigheten och beskriver sin roll i inlösen som den som skickas i underkastelse till Fadern att dö på korset för synd. Det är inte meningen att förmedla någon form av underlägsenhet.

2. Jesus påstod sig vara ett med Fadern

Joh.10: 30-33 dessa är påståenden om

Jn.14: 6-11 en essens och natur.

3. Jesus accepterade dyrkan som Gud

Matta.4: 10 (Jesus säger att endast Gud ska dyrkas)

Joh.20:25-28

4. Jesus påstod sig existera som Gud innan han blev en man

Jn8:58-59

5. Jesus påstod sig ha Guds auktoritet

a. att förlåta synder c. att spara

Matta.9: 6 Isa.43: 11

Exod.34: 6-7 Joh.12: 47

b. Att döma d. att tala sanning

Jn.5:22, 27 Isa.43:12

Gen.18: 25 Jn.5:19, 24, 25; Matta.7: 24-29

B. apostlarna hävdade att Jesus är Gud.

1. Apostlarna förklarade det.

Titus 2:13

2 Pet.1:1

2. Apostlarna hävdade att Jesus fanns innan han blev en man.

John 1:1

”ordet (treenighetens andra person, Sonen) var med Gud (treenighetens första person, Fadern), och Ordet var Gud (samma gudomliga natur och varelse som den första personen). Detta är ett trinitariskt uttalande, inte ett polyteistiskt uttalande.”Se Jn.10: 30, Jn.14: 9-11

Jn.1:15, 30

Kol 1: 16

C. Bibeln hävdar att Jesus har Guds titlar av gudomlig ära

1. Frälsare 4. Den första och den sista

är en.43: 3, 10-11 Isa.41: 4

Lu.1:47 Isa.44: 6

Jn.4: 42 Rev. 1: 17

Tit.1: 3-4 Varv. 2:8

2 Pet.1: 1 varv. 22:12-16

2. Skapare 5. Kungarnas Konung, Herrarnas Herre

Isa.40: 28 1 Tim.6:15

är en.42: 5 Rev. 17: 14

Jn.1: 3 Rev. 19:16

Kol.1: 16 Mos.10: 17, Ps.136:2-3

3. Herde 6. Ära och ära

Ps.23: 1 Isa.42:8; 48:11

Ps.80: 1 Matta.28: 19 (”namn” =ära)

Jn.10:11 Rev. 5: 11-14

II.Jesus Kristus är helt människa; han har en mänsklig natur och kropp.

A. Jesus hävdade att han var en man.

Jn.8:40

Matta.16: 15-16

Matta.16:27-28; 17:22

”Människosonen” = Jesus använder denna titel av sig själv som den mänskliga Messias som kom för att lösa hela mänskligheten

Isa.9: 6

Dan.7: 9-14

Mk.14: 61-62

B. apostlarna hävdade att han var en man.

1 Tim.2: 5

Matta.1: 1

Abraham

C. Jesu jordiska liv visade att han var en man. Hans mänskliga egenskaper var sanna för hans mänskliga natur (och kropp).

Lu.2: 40-52 Jesus växte

John.4:6 Jesus blev trött

Matta.4:12 Jesus var hungrig

Joh.19: 30-34 han dog

föreningen av de två naturerna i Kristus och dess tolkning

Jesus Kristus var en person med två naturer, en gudomlig natur och en mänsklig natur. Han var både helt Gud och helt människa. Kristi två naturer är förenade och ändå distinkta en oblandad.

III. Jesus tog på sig rollen som underkastelse som Återlösare av mänskligheten och placerade sig under faderns auktoritet

skrifterna hänvisar till Jesus i hans frälsande/messianska roll som den enda personen som underkastade sig både Gud och människa till Faderns vilja.

Jesu messianska titlar, Återlösare, profet, präst och kung hänvisar till honom som Gudmannen.

A. Han blev en man och utövade endast sina gudomliga egenskaper (han hade fortfarande sin gudomliga natur) som Fadern ville honom för återlösningsplanen.

Jn.6:48 jag kom för att göra hans vilja.

Matt. 26:42

Jn.4:34

han använde dem inte för att leva sitt liv, bara för att uppnå återlösningsplanen och därmed avslöja sin gudom.

B. som Gud-människa, Messias och Återlösare fick han auktoritet av Gud Fadern att agera som Återlösare både för att uppenbara sig och för att rädda och döma mänskligheten.

1. Fadern arbetar genom Jesus när han åstadkommer återlösning.

Jn.5:19-30

jag är som en ”lärling” son som ser sin far göra sitt arbete och sedan kopierar det. Fadern gör sitt återlösningsverk och jag gör det, följer honom och gör mitt arbete. Vi arbetar båda. Men jag följer honom bara.

Jn.10: 38 Fadern är i mig och jag i Fadern.

Jn.12: 49-50

för jag talade inte på egen hand, men fadern som sände mig befallde mig vad jag skulle säga och hur jag skulle säga det. Så vad jag än säger är precis vad Fadern har sagt till mig att säga.

Jn.14: 10

orden Jag säger till er är inte bara mina egna. Snarare är det fadern, som bor i mig, som gör sitt arbete.

Jn.10:31, 38

när jag gör mirakel gör Fadern mirakel.

2. Fadern arbetar genom den Helige Andes kraft i Jesus.

Matta.12: 28

Lu.4:14-18

3. Efter att Jesus stigit upp till himlen gav fadern honom gudomlig ära och ära som Gudmannen.

Jn.17: 5

Sonens egen härlighet återställdes när han återvände till himlen.

Phil.2: 9-11

Gud Fadern upphöjde och hedrade honom som Gudmannen till sin högra hand.

som Gud behövde han inte ta emot ära och ära (han hade det redan), som Gudmannen behövde han ta emot det. Det är nu som Gud-mannen som han är på Gud Faderns högra sida.

hur svarar vi på olika specifika avsnitt som verkar stödja deras uppfattning att Jesus inte är samma varelse som Gud Fadern?

Använd denna tvåfaldiga strategi

1. Visa att Bibeln tydligt säger att Jesus var både Gud och människa.

2. Säg sedan att vi inte ska bli förvånade över att vissa avsnitt hänvisar till Jesu gudom och andra hänvisar till Jesu mänsklighet och hans roll i underkastelse till Fadern. Vi bestämmer vilken som är vilken genom att välja en förklaring som inte strider mot de tydliga uttalandena att Jesus är både Gud och människan. Bibeln motsäger sig själv.

Nedan följer några svar på frågor om specifika verser som rör Jesus Kristus som Gudmannen

1. Matta.24:36 huru kan Jesus icke veta stunden, om han är Gud, som vet allt?

Matta 24:36 Jesus vet inte timmen

Joh.21: 17 Jesus vet allt

När Jesus blev en man utövade han bara sina gudomliga egenskaper (han hade fortfarande sin gudomliga natur) som Fadern ville för återlösningsplanen. Det är därför han kan veta allt( hans gudomliga kunskap), vet att Natanael satt under ett träd (Joh.1: 48) och ändå vet inte timmen för hans ankomst (hans mänskliga sinne visste inte).

Jn.4:34; Jn.6:48 Jesus kom för att göra Faderns vilja.

Jn.12: 49-50 Jesus talade gudomlig sanning som Fadern riktade honom

Joh.5:19 Jesus gjorde bara gudomliga mirakel som Fadern uppenbarade för honom att göra: ”Sonen kan bara göra vad Fadern gör.”

endast Fadern känner till tiden för den andra ankomsten när det gäller Jesu mänskliga sinne.

Därför utövade han ibland inte sin gudomliga allvetenhet eftersom han inte utövade sin gudomliga allmakt. Här som människa visste han verkligen inte och hans gudomliga allvetenhet aktiverades inte i hans mänskliga sinne för att avslöja det för honom.

inte ens änglarna visste.

Apostlagärningarna 1:7 Jesus säger att datumet fastställdes av faderns auktoritet som den sändande personen och i förlossningsplanen var inte för sonen att veta medan han var på jorden.

det var en del av den gudomliga återlösningsplanen för Jesus som människa att inte utöva sitt gudomliga attribut för att känna timmen.

så detta hänvisar till hans mänskliga natur och dess begränsningar.

Rev. 1: 17-18

Jesus framträder i sin härlighet – full användning av hans gudomliga egenskaper återställs och Jesus känner framtiden. han kommer att vara där.

2. Jn.5: 20-23, Matt.28:19 Hur kan Jesus få makt och auktoritet av Fadern när han redan äger den som Sonen i sin gudom?

det är ett resultat av hans underkastelse som Guds Son till Faderns vilja i återlösningsplanen.

Jesus hänvisar till sig själv i sin frälsande / messianska roll som den som underkastade sig både Gud och människa till Faderns vilja.

som Gud-människan, Messias och Återlösare, fick han befogenhet att agera som Återlösare både för att uppenbara sig och för att rädda och döma mänskligheten.

se ovanstående skrifter.

Jn.17: 3

Jn. 10:14-18

3. Lu.6:12 Hur kan Kristus som är Gud be till Gud?

Jn.17: 1

Kristus bad till Fadern som människa, på samma sätt som vi ber till Fadern.

hans gudomliga och mänskliga natur var förenade, men distinkta. Jesus utövade bara sina gudomliga attribut för att visa sin gudom enligt Faderns vilja.

han utövade inte dagligen intertrinitär kommunikation som ett sätt att leva, eller han skulle sluta leva som en man.

Guds Son tog formen av en tjänare, undergiven Fadern och beroende av Fadern som ett sätt att leva.

att be var en del av den underkastelsen och beroendet av Fadern.

Matta.27: 46 Kristus ropade till Gud som en människa i sin mänskliga natur.

Matta. 26: 38 min själ (människa) är mycket bedrövad ända till döden.”

Jn.13: 21 Han var orolig i ande som en man.

4. Matta.27:46 hur skulle Jesus kunna överges om han är ett med Fadern?

Jn.10: 30 Jesus sade att han var ett med Fadern.

1 Husdjur.2: 24 Jesus bar synd på sin kropp – det var hans mänskliga natur som bar synden och det var hans mänskliga natur som övergavs.

i det ögonblicket av att bära synd när Jesus betalade straffet för synd, i syndens dom, förkastade Fadern Jesus som en människa och Jesus kände det som en människa och ropade till Gud.

5. Matta.4:1-11 Hur kan Jesus frestas om Jesus är Gud?

Jas.1: 3 Gud kan inte frestas.

Heb.4:15 Jesus frestades.

han frestades som en man, i sin mänskliga natur. Inte som Gud. Gud kan inte frestas.

Adam och Eva hade inte en fallen natur och frestades.

6. Jn. 14:28 Hur kan fadern vara större än Jesus om Jesus också är Gud?

den verkliga frågan ” större när det gäller vad?””Större” används i en jämförelse. Vad jämförs? Hur jämför Jesus sig med Fadern?

vad gäller hans natur, hans roll, hans auktoritet, hans krafter, hans vad?

när han sammanställer ovanstående skrifter om Jesus, Hans Gudom, hans mänsklighet och hans roll i inlösen talar han uppenbarligen om sin roll i inlösen.

Jesus talar om sig själv i sin undergivna roll som Återlösare, både i förhållande till faderns auktoritet över honom och i hans mänsklighet.

klart fadern var större auktoritet som Jesus var i underkastelse och större i sin gudomliga natur i jämförelse med Jesu mänskliga natur.

vi kan se detta från sammanhanget i v. 28 där Jesus talar om sin frälsande roll att bli en man när han säger att han går bort och kommer tillbaka.

varför nämner Jesus att Fadern är större än honom?

så hans lärjungar skulle glädja sig för honom. Han gick nu tillbaka till Fadern där han återigen skulle uppleva de fulla välsignelserna att vara Gud. Han skulle återigen vara lika ”stor” med fadern som upplevde sin fulla ära.

jag tror att detta är ett parallellt uttalande till Johannes 17:5 där Jesus nämner den ära han hade innan världen började (njuter av sin ära i himlen som Gud).

i sin gudom hade Jesus lika härlighet och storhet medan han på jorden inte upplevde den härligheten och storheten fullt ut. Han var nu på väg att återvända för att uppleva det helt igen. Hans lärjungar borde vara glada för honom.

sammanfattning: när du tolkar dessa skriftställen med kulterna, använd denna tvåfaldiga strategi:

1. Visa att Bibeln tydligt säger att Jesus var både Gud och människa.

2. Säg sedan att vi inte ska bli förvånade över att vissa avsnitt hänvisar till Jesu gudom och andra hänvisar till Jesu mänsklighet och hans roll i underkastelse till Fadern. Vi bestämmer vilken som är vilken genom att välja en förklaring som inte strider mot de tydliga uttalandena att Jesus är både Gud och människan. Bibeln motsäger sig själv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.