Amarengo

Articles and news

the True Identity of Jesus

by Pastor Ron Jones, D. D. © The Titus Institute, 2002

biblijny dowód na bóstwo i człowieczeństwo Jezusa Chrystusa

Jezus Chrystus był jedną osobą o dwóch Naturach, boskiej naturze i ludzkiej naturze. Był zarówno w pełni Bogiem, jak i człowiekiem.

I. Jezus Chrystus był w pełni Bogiem, drugą osobą Trójcy.

A. Jezus twierdził, że jest Bogiem.

1. Jezus twierdził, że jest Mesjaszem, Synem Bożym

Mat.16:15-17

„Syn Boży” opisuje swoje bóstwo w kategoriach jego oddzielnej osobowości i relacji miłosnej z ojcem w Trójcy i opisuje swoją rolę w odkupieniu jako posłanego w poddaniu się Ojcu, aby umarł na krzyżu za grzech. Nie ma na celu przekazywania jakiejkolwiek formy niższości.

2. Jezus twierdził, że jest jednym z ojcem

Jn.10: 30-33 są to twierdzenia

Jn.14: 6-11 jedna istota i natura.

3. Jezus przyjął uwielbienie jako Bóg

Mat.4: 10 (Jezus mówi, że tylko Bóg ma być czczony)

Jn.20:25-28

4. Jezus twierdził, że istnieje przed Bogiem, zanim stał się człowiekiem

Jn8:58-59

5. Jezus twierdził, że ma władzę Bożą

a. odpuszczać grzechy c. zbawić

Mat.9: 6 Iza.43: 11

Exod.34: 6-7 Jn.12: 47

b. sądzić d. mówić prawdę

Jn.17: 22, 27 sie 2006 (CEST)43: 12

Gen. 18:25 Jn.5: 19, 24, 25; Mat.7: 24-29

B. apostołowie twierdzili, że Jezus jest Bogiem.

1. Apostołowie to stwierdzili.

Titus 2:13

2 Pet.1:1

2. Apostołowie twierdzili, że Jezus istniał zanim stał się człowiekiem.

John 1:1

„słowo (druga osoba Trójcy, syn) było z Bogiem (pierwsza osoba Trójcy, ojciec), a Słowo było bogiem (ta sama boska natura i istota, co pierwsza osoba). Jest to stwierdzenie trynitarne, a nie politeistyczne.# Patrz Jn.10: 30, Jn14: 9-11

Jn.1:15, 30

Kol. 1: 16

C. Biblia twierdzi, że Jezus ma boskie tytuły Boskiej czci

1. Zbawiciel 4. Pierwsza i ostatnia

43: 3, 10-11 Iza.41: 4

Lu.1:47 Isa.44: 6

Jn.4:42 Rev. 1: 17

Tit.1: 3-4 Obj. 2:8

2 Pet.1: 1 Rev. 22:12-16

2. Creator 5. King Of Kings, Lord of Lords

Isa.40: 28 1 tym.18: 15

42: 5 Obj. 17: 14

Jn.1:3 Obj. 19: 16

Kol. 1: 16 Pwt.10: 17, ps.136:2-3

3. Shepherd 6. Chwała i Honor

ps.23: 1 Izaj.42:8; 48:11

Ps.80: 1 Mat.28: 19 („Nazwa” =honor)

Jn.10:11 obj. 5: 11-14

II.Jezus Chrystus jest w pełni człowiekiem; ma ludzką naturę i ciało.

A. Jezus twierdził, że jest człowiekiem.

8:40

Mat.16: 15-16

Mat.16:27-28; 17:22

„Syn Człowieczy” = Jezus używa tego tytułu samego siebie jako ludzkiego Mesjasza, który przyszedł, aby odkupić całą ludzkość

Isa.9: 6

Dan.7: 9-14

Mk.14: 61-62

B. apostołowie twierdzili, że był człowiekiem.

1 raz.2: 5

Mat.1: 1

Abraham

C. ziemskie życie Jezusa pokazało, że był człowiekiem. Jego ludzkie cechy były prawdziwe w jego ludzkiej naturze (i ciele).

Lu.2: 40-52 Jezus wzrastał

Jan.4: 6 Jezus stał się zmęczony

Mat.4:12 Jezus był głodny

Jn.19: 30-34 zmarł

zjednoczenie dwóch Natur w Chrystusie i jego interpretacja

Jezus Chrystus był jedną osobą z dwiema naturami, boską naturą i ludzką naturą. Był zarówno w pełni Bogiem, jak i człowiekiem. Dwie natury Chrystusa są zjednoczone, a jednocześnie odrębne i niezmieszane.

III. Jezus przyjął rolę poddania się jako Odkupiciel ludzkości i oddał się pod władzę Ojca

Pismo Święte odnosi się do Jezusa w jego odkupieńczej/mesjańskiej roli jako jednej osoby, która poddała się zarówno Bogu, jak i człowiekowi woli Ojca.

mesjańskie tytuły Jezusa, Odkupiciel, Prorok, kapłan i Król odnoszą się do niego jako Boga-Człowieka.

A. stał się człowiekiem i używał tylko swoich boskich atrybutów (nadal posiadał swoją boską naturę), tak jak ojciec chciał go dla planu odkupienia.

6: 48 przyszedłem zrobić jego wolę.

Matt. 26:42

4: 34

nie używał ich do życia, tylko do realizacji planu odkupienia, a tym samym objawić swoje bóstwo.

B. jako Bóg-człowiek, Mesjasz i Odkupiciel otrzymał od Boga Ojca upoważnienie do działania jako Odkupiciel zarówno w celu objawienia siebie, jak i zbawienia i osądzenia ludzkości.

1. Ojciec działa przez Jezusa, gdy dokonuje odkupienia.

5: 19-30

jestem jak syn „ucznia”, który patrzy, jak jego ojciec wykonuje swoją pracę, a następnie ją kopiuje. Ojciec wykonuje swoje dzieło odkupienia, a ja to robię, podążając za nim i wykonując moje dzieło. Oboje pracujemy. Ale ja tylko go śledzę.

10: 38 ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu.

12: 49-50

bo nie mówiłem z własnej woli, ale ojciec, który Mnie posłał, nakazał mi, co mam powiedzieć i jak to powiedzieć. Więc cokolwiek powiem, jest tym, co ojciec kazał mi powiedzieć.

14: 10

słowa Mówię do ciebie nie są tylko moje własne. Raczej to ojciec, żyjący we mnie, wykonuje swoje dzieło.

10:31, 38

kiedy ja czynię cuda, Ojciec czyni cuda.

2. Ojciec działa dzięki mocy Ducha Świętego w Jezusie.

Mat.12: 28

Lu.4:14-18

3. Po tym, jak Jezus wstąpił do nieba, ojciec przyznał mu boską chwałę i cześć jako Bóg-człowiek.

17: 5

własna chwała syna została przywrócona, gdy wrócił do nieba.

2: 9-11

Bóg Ojciec wywyższył i uhonorował go jako Boga-człowieka po jego prawej ręce.

jako Bóg nie potrzebował otrzymać chwały i czci (już ją miał), jako Bóg-człowiek musiał ją otrzymać. Teraz jako Bóg-człowiek jest po prawicy Boga Ojca.

jak odpowiedzieć na różne konkretne fragmenty, które wydają się popierać ich koncepcję, że Jezus nie jest tą samą istotą co Bóg Ojciec?

Użyj tej podwójnej strategii

1. Pokaż, że Biblia jasno stwierdza, że Jezus był zarówno Bogiem, jak i człowiekiem.

2. Następnie powiedzmy, że nie powinniśmy się dziwić, że niektóre fragmenty odnoszą się do bóstwa Jezusa, a niektóre odnoszą się do człowieczeństwa Jezusa i jego roli w poddaniu się Ojcu. Określamy, które jest które, wybierając Wyjaśnienie, które nie jest sprzeczne z jasnymi stwierdzeniami, że Jezus jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. W przeciwnym razie Biblia zaprzecza samej sobie.

poniżej kilka odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych wersetów odnoszących się do Jezusa Chrystusa jako Boga-Człowieka

1. Mat.24: 36 jak Jezus może nie wiedzieć godzinę, jeśli on jest Bogiem, który wie wszystko?

Mat 24:36 Jezus nie zna godziny

Jn.21: 17 Jezus wie wszystko

kiedy Jezus stał się człowiekiem, on tylko wykonywane jego boskie atrybuty (nadal posiadał swoją boską naturę) jak ojciec chciał dla planu odkupienia. Dlatego może wiedzieć wszystko( swoją boską wiedzę), wiedzieć, że Nataniel siedział pod drzewem (Jn.1: 48), A jednak nie zna godziny Jego przyjścia (jego ludzki umysł nie wiedział).

4: 34; Jn.6: 48 Jezus przyszedł, aby czynić wolę Ojca.

12: 49-50 Jezus mówił boską prawdę, tak jak ojciec mu polecił

Jn.5:19 Jezus czynił tylko boskie cuda, które objawił mu ojciec: „syn może czynić tylko to, co czyni ojciec.”

tylko Ojciec zna czas powtórnego przyjścia w kategoriach ludzkiego umysłu Jezusa.

dlatego czasami nie praktykował swojej boskiej wszechwiedzy, tak jak nie praktykował swojej boskiej wszechmoc. Tutaj jako istota ludzka z pewnością nie wiedział, a jego boska wszechwiedza nie była aktywowana w jego ludzkim umyśle, aby mu to ujawnić.

nawet anioły nie wiedziały.

akty 1:7 Jezus mówi, że data została ustalona przez autorytet ojca jako osoby posyłającej, a w planie odkupienia nie było, aby syn wiedział, gdy był na ziemi.

było częścią Boskiego planu odkupienia dla Jezusa jako istoty ludzkiej, aby nie używać jego boskiego atrybutu, aby poznać godzinę.

więc odnosi się to do jego ludzkiej natury i jej ograniczeń.

obj. 1: 17-18

Jezus pojawia się w swojej chwale – pełne wykorzystanie jego boskich atrybutów zostaje przywrócone i Jezus zna przyszłość. on tam będzie.

2. Jn.17: 20-23, Matt.28:19 jak Jezus może otrzymać moc i władzę od Ojca, skoro już ją posiada jako Syna w swoim Bóstwie?

jest to wynik jego poddania się jako Syn Boży woli Ojca w planie odkupienia.

Jezus odnosi się do siebie w swojej odkupieńczej/mesjańskiej roli jako tego, który poddał się zarówno Bogu, jak i człowiekowi woli Ojca.

jako Bóg-człowiek, Mesjasz i Odkupiciel, otrzymał prawo do działania jako Odkupiciel zarówno w celu objawienia siebie, jak i zbawienia i osądzenia ludzkości.

patrz wyżej.

17: 3

Jn. 10:14-18

3. Lu.6: 12 jak Chrystus, który jest Bogiem, może modlić się do Boga?

17: 1

Chrystus modlił się do Ojca jako człowiek, tak samo jak modlimy się do Ojca.

jego boska i ludzka natura były zjednoczone, ale odrębne. Jezus używał swoich boskich atrybutów tylko po to, aby pokazać swoje bóstwo zgodnie z wolą Ojca.

nie ćwiczył codziennej komunikacji międzytrynitarnej jako sposobu życia, inaczej przestałby żyć jako człowiek.

Syn Boży przybrał formę niewolnika, uległego ojcu i zależnego od Ojca jako sposobu życia.

modlitwa była częścią tej uległości i zależności od Ojca.

Mat.27: 46 Chrystus wołał do Boga jako człowiek w jego ludzkiej naturze.

Mat. 26: 38 moja dusza (ludzka) jest niezmiernie smutny aż do śmierci.”

13: 21 był zmartwiony w duchu jako człowiek.

4. Mat.27: 46 jak Jezus może być opuszczony, jeśli jest jednym z ojcem?

10: 30 Jezus powiedział, że był jednym z ojcem.

1 Pet.2: 24 Jezus poniósł grzech na swoim ciele – to była jego ludzka natura, która urodziła grzech i to była jego ludzka natura, która została opuszczona.

w tym momencie noszenia grzechu, kiedy Jezus płacił karę za grzech, w sądzie o grzechu, ojciec odrzucił Jezusa jako człowieka i Jezus poczuł to jako człowieka i wołał do Boga.

5. Mat.4: 1-11 jak Jezus może być kuszony, Jeśli Jezus jest Bogiem?

Jas.1: 3 Bóg nie może być kuszony.

4: 15 Jezus był kuszony.

był kuszony jako człowiek, w swej ludzkiej naturze. Nie jako Bóg. Bóg nie może być kuszony.

Adam i Ewa nie mieli upadłej Natury i byli kuszeni.

6. Jn. 14:28 jakże ojciec może być większy niż Jezus, skoro Jezus jest także Bogiem?

prawdziwy problem ” większy pod względem czego?””Greater” jest używany w porównaniu. Co jest porównywane? Jak Jezus porównuje się do Ojca?

w kategoriach swojej natury, roli, autorytetu, mocy, czego?

zestawiając powyższe pisma dotyczące Jezusa, Jego bóstwa, Jego człowieczeństwa i jego roli w odkupieniu, on oczywiście mówi o swojej roli w odkupieniu.

Jezus mówi o sobie w swojej przedstawionej roli Odkupiciela, zarówno w odniesieniu do władzy ojca nad nim, jak i w jego człowieczeństwie.

wyraźnie ojciec był większy w autorytecie, tak jak Jezus był w uległości i większy w swojej boskiej naturze w porównaniu z ludzką naturą Jezusa.

widzimy to z kontekstu w wersecie 28, gdzie Jezus mówi o swojej odkupieńczej roli stania się człowiekiem, kiedy mówi, że odchodzi i wraca.

dlaczego Jezus wspomina, że ojciec jest większy od niego?

aby jego uczniowie radowali się za niego. Teraz wracał do ojca, gdzie znowu doświadczył pełnych błogosławieństw bycia Bogiem. On znowu będzie tak samo „wielki” z ojcem doświadczającym jego pełnej chwały.

wierzę, że jest to równoległe stwierdzenie do Jana 17:5, gdzie Jezus wspomina chwałę, którą miał, zanim świat się zaczął (ciesząc się chwałą w niebie jako Bóg).

w swoim Bóstwie Jezus miał równą chwałę i wielkość, podczas gdy na ziemi nie doświadczył w pełni tej chwały i wielkości. Miał teraz powrócić do przeżywania tego w pełni ponownie. Jego uczniowie powinni być szczęśliwi.

podsumowanie: interpretując te biblijne fragmenty z Kultami, użyj tej podwójnej strategii:

1. Pokaż, że Biblia jasno stwierdza, że Jezus był zarówno Bogiem, jak i człowiekiem.

2. Następnie powiedzmy, że nie powinniśmy się dziwić, że niektóre fragmenty odnoszą się do bóstwa Jezusa, a niektóre odnoszą się do człowieczeństwa Jezusa i jego roli w poddaniu się Ojcu. Określamy, które jest które, wybierając Wyjaśnienie, które nie jest sprzeczne z jasnymi stwierdzeniami, że Jezus jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. W przeciwnym razie Biblia zaprzecza samej sobie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.