Amarengo

Articles and news

Lea Representative on the IEP Team

December 1, 1998

Brad Sneeden zastępca Inspektora

N. C. Department of Public Instruction 301 N. Wilmington Street Raleigh, North Carolina 27601-2835

Re: opinia doradcza dotycząca przedstawiciel LEA w zespole IEP; G. S. §§ 115C – 106(B), 115C-110, 115C-113(B) & (f)

drogi Bradzie:

pismem z dnia 10 listopada 1998 r. zażądał Pan opinii, kto może pełnić funkcję przedstawiciela LEA wymaganego do udziału w zespole IEP zgodnie z Ustawą o szkolnictwie specjalnym. Uważamy, że obecna reguła Rady Państwa w tym punkcie prawidłowo wdraża G. S. §§ 115C-106(b), 115C-110, 115C-113(B) & (f) i że reguła jest zgodna z ideą i jej regulacjami. Ta reguła Rady Państwa pozwala LEA na wyznaczenie, jako przedstawiciela LEA do służby w zespole IEP, osoby — w tym, ale nie wyłącznie, dyrektora-która spełnia wymienione Kwalifikacje. Swoboda wyznaczania LEA musi jednak być złagodzona przez względy dotyczące zakresu potrzeb danego dziecka i konkretnej okazji, która powoduje spotkanie zespołu IEP, jak pokazano w przepisach federalnych omówionych poniżej.

Artykuł 9 rozdziału 115C ustanawia, jako politykę państwa, zapewnienie bezpłatnej odpowiedniej edukacji wspieranej ze środków publicznych każdemu dziecku o specjalnych potrzebach, takiej edukacji, aby obejmowała system identyfikacji, oceny i wdrażania zindywidualizowanego programu edukacyjnego dla specjalnych potrzeb każdego dziecka. G. S. § 115C-106(b). Jest to również Polityka państwa, że przepisy i praktyki Stanowe w odniesieniu do dzieci ze specjalnymi potrzebami są zgodne ” z odpowiednim prawem federalnym.”G. S. § 115c106 (B) (viii). Zgodnie z G. S. § 115C-110(A), Państwowa Rada Pedagogiczna „sprawuje ogólny nadzór i ustala normy, w drodze reguły lub Rozporządzenia, dla programów kształcenia specjalnego, które mają być administrowane przez” SBE i przez leasing.

dokładniej, G. S. § 115C-113 (b) wymaga od leasingu przeprowadzenia wstępnej multidyscyplinarnej diagnozy i oceny dziecka, które może mieć specjalne potrzeby „na podstawie zasad opracowanych przez Zarząd”, a G. S. § 115C-113(f) wymaga od leasingu „przygotowania zindywidualizowanych programów edukacyjnych dla wszystkich dzieci uznanych za dzieci o specjalnych potrzebach.”G. S. § 115C-113 (f) wyraźnie nakazuje, aby IEP „został opracowany zgodnie z prawem publicznym 94-142 i przepisami wykonawczymi wydanymi przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych.”Wreszcie, G. S. § 115C-113 (f) przewiduje, że IEP ma być rozwijany (a następnie poddawany przeglądowi, gdy jest to konieczne) na spotkaniach wyznaczonego personelu, w tym „przedstawiciela lokalnej agencji edukacyjnej, który powinien być wykwalifikowany do dostarczania lub nadzorowania dostarczania specjalnie zaprojektowanych instrukcji, aby zaspokoić wyjątkowe potrzeby takich dzieci.”Zgodnie z obowiązującym prawem federalnym personel uczestniczący w takim spotkaniu IEP jest znany jako „zespół IEP.”

federalne ustawowe wyliczenie wymaganego składu personelu dla zespołu IEP dziecka obejmuje ” przedstawiciela lokalnej agencji edukacyjnej, który — (I) ma Kwalifikacje do dostarczania lub nadzorowania dostarczania specjalnie zaprojektowanych instrukcji, aby zaspokoić wyjątkowe potrzeby dzieci niepełnosprawnych; (II) ma wiedzę na temat ogólnego programu nauczania; oraz (III) ma wiedzę na temat dostępności zasobów lokalnej agencji edukacyjnej.”Art. 1414 lit. d) pkt 1 lit. b) ppkt(iv) ustawy. Dalsze wskazówki na temat intencji tego języka ustawowego znajdują się w Regulaminie idei.

sekcja 34 kodeksu przepisów federalnych stanowi, że zespół IEP „oznacza grupę osób opisanych w sekcji 300.344, która jest odpowiedzialna za opracowanie, przegląd lub rewizję IEP dla dziecka niepełnosprawnego.”34 C. F. R. § 300.15. W sekcji 300.344(A)(1) określono przedstawiciela LEA jako osobę posiadającą trzy zestawy cech określonych w sekcji 1414(d)(1)(B)(iv), przytoczonej w całości powyżej. Uwaga 1 załączona do § 300.344 wspomina, że ” czy nauczyciel lub przedstawiciel agencji powinien być wykwalifikowany w zakresie podejrzenia niepełnosprawności dziecka.”

Kwalifikacje dla przedstawiciela LEA określone w obowiązującej Regulaminie Rady Państwa śledzą federalny język ustawowy i regulacyjny, zgodnie z wymaganiami G. S. § 115C-113(f), w następującym języku:

przedstawiciel lokalnej agencji edukacyjnej, który

(a) ma Kwalifikacje do zapewniania lub nadzorowania dostarczania specjalnie zaprojektowanych instrukcji w celu zaspokojenia wyjątkowych potrzeb dzieci niepełnosprawnych; b) posiada wiedzę na temat ogólnego programu nauczania; c) posiada wiedzę na temat dostępności zasobów lokalnej agencji edukacyjnej.

.1504b. (1) procedury regulujące programy i usługi dla dzieci niepełnosprawnych (maj 1998).

patrz załącznik C do części 300-zawiadomienie o wykładni, a w szczególności 34 C. F. R. § 300.344(A) (1) (App. C) daje dodatkowe oświetlenie przy wyznaczeniu odpowiedniego przedstawiciela LEA. Niniejsze rozporządzenie federalne dotyczy udziału w posiedzeniach IEP przedstawiciela LEA, stwierdzając: „Agencja publiczna zapewnia, że każde posiedzenie obejmuje . . przedstawiciel agencji publicznej, inny niż nauczyciel dziecka, uprawniony do prowadzenia lub nadzorowania kształcenia specjalnego.”To samo rozporządzenie federalne zapewnia następnie następującą odpowiedź na pytanie:” kto może służyć jako przedstawiciel agencji publicznej na posiedzeniu IEP?”

przedstawicielem agencji publicznej może być każdy członek personelu szkoły, inny niż nauczyciel dziecka, który ma Kwalifikacje do dostarczania lub nadzorowania dostarczania specjalnie zaprojektowanych instrukcji, aby zaspokoić wyjątkowe potrzeby dzieci niepełnosprawnych. (Art. 602 lit. a) pkt 20 ustawy.) Przedstawiciel agencji może zatem być (1) wykwalifikowanym administratorem edukacji specjalnej, przełożonym lub nauczycielem (w tym patologiem mowy) lub (2) dyrektorem szkoły lub innym administratorem-jeśli dana osoba ma Kwalifikacje do zapewniania lub nadzorowania zapewniania edukacji specjalnej.

każda agencja Państwowa lub lokalna może określić, który konkretny pracownik będzie pełnił funkcję przedstawiciela agencji. Przedstawiciel powinien jednak być w stanie zapewnić, że niezależnie od tego, jakie usługi są określone w IEP, faktycznie będą świadczone i że IEP nie będzie zawetowany na wyższym szczeblu administracyjnym w ramach Agencji. W związku z tym wybrana osoba powinna mieć uprawnienia do angażowania środków Agencji (tj. do podejmowania decyzji dotyczących szczególnej Edukacji Specjalnej i związanych z nią usług, które agencja zapewni konkretnemu dziecku).

w przypadku dziecka z niepełnosprawnością, które wymaga tylko ograniczonej ilości kształcenia specjalnego, przedstawicielem agencji zdolnym do zaangażowania odpowiednich środków może być nauczyciel edukacji specjalnej lub patolog mowy inny niż nauczyciel dziecka. W przypadku dziecka, które wymaga rozległego specjalnego wykształcenia i związanych z nim usług, przedstawiciel agencji może być kluczowym administratorem w agencji.

Uwaga: Spotkania IEP w celu kontynuowania staży mogą być bardziej rutynowe niż te w przypadku staży początkowych, a zatem mogą nie wymagać udziału kluczowego administratora. Załącznik C, 34

C. F. R. § 300.344 (odpowiedź na pytanie 13).

jak widać, Rozszerzona dyskusja w załączniku C potwierdza naszą opinię, że wybór przedstawiciela LEA-zgodnie z Prawem Federalnym i stanowym – jest ostatecznie kwestią lokalnej dyskrecji, chociaż taka dyskrecja musi oczywiście być realizowana zgodnie z potencjalną rolą przedstawiciela LEA w zespole IEP danego dziecka. Takie świadome korzystanie z lokalnej dyskrecji, indywidualnie dla każdego przypadku, jest całkowicie zgodne z celami idei.

podpisane przez:

Thomas Ziko Zastępca Prokuratora Generalnego

Joyce Rutledge

Zastępca Prokuratora Generalnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.