Amarengo

Articles and news

Zegt de Bijbel dat het missen van de Mis een doodzonde is?

de Katholieke Kerk leert dat het missen van de Mis een doodzonde is.

protestanten zijn fel gekant tegen deze leer. Ze beweren dat de Katholieke Kerk haar grenzen overschrijdt wanneer ze haar leden vraagt om de mis bij te wonen op pijnen van doodzonde. Vele nominale katholieken, overtuigd van de Protestantse argumentatie, zijn daardoor weggevallen. Maar wat zegt de Bijbel?

laten we eerst het protestantse idee onderzoeken. Is het waar dat we niet verplicht zijn om een christelijke bijeenkomst bij te wonen? Protestanten wijzen op een bepaald vers, in de Bijbel om het te ondersteunen. Dat is degene waar Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw bij de put:

Johannes 4: 19-23 King James Version (Statenvertaling) 19 de vrouw zei tot Hem, Heer, Ik zie dat gij een profeet bent. 20 Onze Vaders aanbaden op dezen berg; en gij zegt: te Jeruzalem is de plaats, waar men zich dient te aanbidden. 21 Jezus zeide tot haar: vrouw, geloof mij, de ure komt, dat gij noch op dezen berg, noch te Jeruzalem den Vader zult aanbidden. 22 gij aanbidt gij weet niet wat, wij weten wat wij aanbidden.: want redding is van de Joden. 23 maar de ure komt, en is nu, dat de waarachtige aanbidders den Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke, dat zij Hem aanbidden.

protestanten interpreteren dit zo dat ze vrij zijn om overal te aanbidden. Dat het niet meer nodig is om op één plaats samen te komen voor publieke aanbidding van God.

maar, is dat wat Jezus werkelijk betekent? Laten we de woorden nader bekijken.

20 Onze Vaders aanbaden op deze berg; en gij zegt: te Jeruzalem is de plaats, waar men behoort te aanbidden.

Ten eerste zegt de vrouw dat de Joden in Jeruzalem aanbidden. Wat in die periode waar was. Dat is de plaats van Gods tempel.

maar, zegt ze ook, dat de Samaritanen aanbidden op een aparte berg. De Samaritanen hadden een tegengestelde tempel gebouwd waar ze konden aanbidden zoals ze wilden, omdat ze niet geloofden dat de Joden het gezag hadden om een plaats van aanbidding aan te wijzen. Dat was in die tijd ook zo.

21 Jezus zeide tot haar: vrouw, geloof mij, de ure komt, dat gij noch op dezen berg, noch te Jeruzalem, den Vader zult aanbidden.

Jezus kondigde aan dat er een tijd zou komen dat God noch daar noch in Jeruzalem zou worden aanbeden. Dat is ook waar. Jeruzalem werd verwoest door de Romeinen in 77 n.Chr. Maar de Samaritanen, voor zover ik weet, bekeerden zich tot het christendom. Dus, na Christus ‘ opstanding, geen van beiden bleef aanbidden zoals ze in het verleden hadden.

22 gij aanbidt, gij weet niet wat; wij weten, wat wij aanbidden; want de zaligheid is uit de Joden. 23 maar de ure komt, en is nu, dat de waarachtige aanbidders den Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke, dat zij Hem aanbidden.

Jezus impliceert niet dat gelovigen niet langer zullen samenkomen voor aanbidding. Hij wijst er alleen maar op dat het niet langer alleen in Jeruzalem zal zijn, noch alleen in Samaria. Maar in elk deel van de wereld dat zij samenkomen om de Vader te aanbidden in geest en waarheid.

en waar is dat?

laten we doorgaan naar Heb 10:25-31.

wraak behoort mij toe

Hebreeën 10: 25-31 King James Version (Statenvertaling) 25 niet afzien van het bijeenbrengen van onszelf, zoals de manier van sommigen is; maar elkaar vermanen: en des te meer, als gij de dag ziet naderen. 26 Want indien wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; 27 maar een vreeselijk verlangen des Oordeels, en vurige gramschap, dat de wederpartijders zal verteren. 28 die de wet van Mozes verachtte, stierf zonder genade onder twee of drie getuigen: 29 hoeveel smartelijker straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon Gods vertreden heeft, en het bloed des verbonds, waarmede hij geheiligd is, als een onheilig ding beschouwd heeft, en den Geest der genade ondanks gedaan heeft? 30 want wij kennen Hem, die zegt: mij is de wraak; Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de HEERE zal zijn volk oordelen. 31 Het is vreeselijk in de handen des levenden Gods te vallen.

de gevallen katholieken die de kerk verlieten vanwege het protestantisme zullen verbaasd zijn over wat dit zegt. De Bijbel zegt, dat als we de mis missen, ” de wraak behoort mij toe!”Wow! Sterke taal. Voordat we het in detail uiteenzetten, lijkt een vluchtige lezing te zeggen dat de Joden van Mozes’ tijd gestenigd zouden worden omdat ze hun bijeenkomst missen. Hoeveel te meer, benadrukt de apostel, zij die de christelijke gemeente missen die Christus aan het Kruis stierf om ons te voorzien.

is iemand het niet eens met deze samenvatting?

Ok, dus laten we eens kijken naar dit vers in een beetje meer detail. Ik denk dat het eerste wat we duidelijk moeten maken de betekenis is van de term “doodzonde”. Een doodzonde is een doodzonde. Niet de dood van het lichaam, maar de dood van de ziel. Iedereen die een doodzonde begaat, wordt een vijand van God en er wordt gezegd dat hij geestelijk sterft. Het is gerelateerd aan de tweede dood.

Openbaring 20: 14 en de dood en de hel werden in de poel des vuurs geworpen. Dit is de tweede dood.

Ok, dus laten we het in detail bekijken.

25 laat ons niet de vergadering van ons samenbrengen, gelijk sommigen doen; maar vermaant elkander, en des te meer, als gij de dag ziet naderen.

de apostel zegt dat we onszelf moeten aanmoedigen om samen te komen en de vergadering niet te verwaarlozen.

26 Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen offer meer over voor de zonden.,

merk op dat hij het beschrijft als een bewuste of opzettelijke zonde om dit te doen. In feite, als we opzettelijk de mis missen, is er geen ander offer dat onze zonden zal wegwassen. Hij stelt dus de christelijke gemeente, die wij de mis noemen, gelijk aan het offer van Christus voor onze zonden.

27 maar een vreeselijk verlangen des Oordeels, en vurige gramschap, die de wederpartijders verteren zal.

en als we de mis missen, kunnen we uitkijken naar een oordeel en vurige verontwaardiging. Klinkt dat als de tweede dood?

28 hij die de wet van Mozes verachtte, stierf zonder genade onder twee of drie getuigen:

wie de Joodse vergadering miste, kreeg de doodstraf. Dood van het lichaam.

29 van hoeveel droeviger straf,

zij die de christelijke vergadering missen, verdienen een ergere straf. Wat is er erger dan de dood van het lichaam? Dood van de ziel.Veronderstel gij, zal hij waardig geacht worden, die den zoon van God heeft betreden, en het bloed des verbonds, waarmede hij geheiligd was, als een onheilig ding heeft beschouwd, en ondanks den Geest der genade heeft gedaan?

nu, als de Eucharistie niet de werkelijke aanwezigheid van Jezus Christus is, waarom zegt hij dan dat degenen die de mis missen schuldig zijn aan het beledigen van het lichaam en het bloed van Christus?

en dit is de sleutel om te begrijpen waarom de Katholieke Kerk zegt dat het een doodzonde is om de mis te missen. Protestanten geloven niet dat de Eucharistie iets anders is dan een stuk brood of een kopje wijn. Maar wij geloven in de werkelijke aanwezigheid van Jezus Christus in de Heilige Eucharistie. Daarom heeft elke katholiek die de Super Bowl op Superzondag wil bekijken en de mis verwaarloost, daarmee het offer van Jezus Christus aan het kruis veracht.

30 want wij kennen Hem, die zegt: mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de HEERE zal zijn volk oordelen. 31 Het is vreeselijk in de handen des levenden Gods te vallen.

en als gevolg daarvan heeft het individu dat de mis mist, zichzelf tot Gods vijand gemaakt. God zal wraak nemen op hem voor zijn verwaarlozing van Christus ‘ offer.

sommige dingen in de Schrift zijn moeilijk te begrijpen. Maar deze lijkt zo duidelijk als de dag. Dus, wat denk je, zegt de Bijbel dat het missen van de Mis een doodzonde is?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.