Amarengo

Articles and news

lithium

lithium

(lith ee um)

lithium carbonate

Carbolith (KAN), Duralith(KAN), Eskalith, EskalithCR, Lithane (KAN), Lithobid,Lithonate, Lithotabs,PMS-Lithium Carbonaat (KUNNEN)

lithium citraat

Cibalith-S (KAN)

Zwangerschap Categorie D

Drug klasse

Antimanic drug

Therapeutische acties

Mechanisme is niet bekend; verandert natrium vervoer in zenuw andmuscle cellen, remt het vrijkomen van noradrenaline anddopamine, maar niet van serotonine, van neuronen gestimuleerd; verhoogt enigszins de intraneuronale opslag van catecholamines; vermindert de intraneuronale inhoud van de tweede boodschappers en kan daardoor selectief de responsiviteit van hyperactieve neuronen moduleren die kunnen bijdragen aan de manische toestand.

indicaties

* behandeling van manische episodes met manische depressiviteit; onderhoudstherapie ter voorkoming of vermindering van de frequentie en intensiteit van daaropvolgende manische episodes

* niet-gelabeld gebruik: Verbetering van het aantal neutrofielen in patiënten met cancerchemotherapy–geïnduceerde neutropenie en kinderen withchronic neutropenie en HIV-patiënten die zidovudine therapie (doses van 300-1,000 mg/dag, serum levelsof 0,5 en 1 mEq/L); profylaxe van cluster headacheand cyclische hoofdpijn (migraine), behandeling van SIADH, hypothyreoïdie (doses of600–900 mg/dag)

Contra-indicaties en waarschuwingen

· Gecontra-indiceerd bij overgevoeligheid voor tartrazine, ernstige nier-of CV-en vaatziekten; severedebilitation, uitdroging; natriumdepletie, patiënten die diuretica gebruiken (lithiumvermindert natriumreabsorptie en hyponatriëmie verhoogt lithiumretentie); zwangerschap;borstvoeding.

* voorzichtig gebruiken bij langdurig zweten en diarree; suïcidale of impulsieve patiënten; infectie met koorts.

beschikbare vormen

Capsules—150, 300, 600 mg; tabletten-300 mg;SR—tabletten—300 mg; CR—tabletten-450 mg; stroop-300 mg/5 mL

doseringen

individualiseer de dosering volgens serumspiegels en klinische respons.

volwassenen

* Acute manie: 600 mg PO driemaal daags of 900 mg Po in de vorm van langzame afgifte tweemaal daags om effectieve serumconcentraties tussen 1 en 1,5 mEq/L te produceren, dienen de serumconcentraties tweemaal per week te worden bepaald in monsters die onmiddellijk voor een dosis worden genomen(ten minste 8-12 uur na de vorige dosis).

* langdurig gebruik: 300 mg PO tid-qid om een serumniveau van 0,6 tot 1,2 mEq/L. te produceren, dienen de serumniveaus ten minste om de 2 maanden te worden bepaald in monsters die onmiddellijk vóór een dosis worden genomen (ten minste 8-12 uur na de vorige dosis).

· conversie van conventionele naar langzaam vrijkomende toedieningsvormen: Geef dezelfde totale dagelijkse dosis verdeeld over twee of drie doses.

pediatrische patiënten

veiligheid en werkzaamheid bij kinderen < 12 jaar niet vastgesteld.

geriatrische patiënten en patiënten met nierinsufficiëntie

een verlaagde dosering kan noodzakelijk zijn. Oudere patiënten reageren vaak op een verlaagde dosering en kunnen tekenen van toxiciteit vertonen bij serumconcentraties die door andere patiënten worden verdragen. De plasmahalfwaardetijd is verlengd bij nierinsufficiëntie.

Farmacokinetiek

Route

Begin

Piek

Mondelinge

5-7 dagen

10-21 dagen

Metabolisme: Hepatische; T1/2:17-36 hr

Distributie: Crossesplacenta; komt in de moedermelk

Uitscheiding in Urine

Negatieve effecten

Reacties zijn in verband met serum lithium-niveaus (giftige lithiumlevels dicht bij therapeutische niveaus: therapeutische niveaus in acute manie rangebetween 1 en 1.5 mEq/L; therapeutic levels formaintenance are 0.6–1.2 mEq/L)

< 1.5 mEq/L

· CNS: Lethargy,slurred speech, muscle weakness, fine hand tremor

· GI: Nausea,vomiting, diarrhea, thirst

· GU: Polyuria

1.5–2 mEq/L (mild to moderate toxicreactions)

· CNS: Coarsehand tremor, mental confusion, hyperirritability of muscles, drowsiness, incoordination

· CV: ECGchanges

· GI: PersistentGI boos, gastritis, zwelling van de speekselklieren, buikpijn, excessivesalivation, winderigheid, indigestie

2-2.5 mEq/L (matige tot ernstige toxicreactions)

· CNS: Ataxie,duizeligheid, fasciculaties, oorsuizen, wazig zien, clonische bewegingen, aanvallen, stupor, coma

· CV: SeriousECG wijzigingen, ernstige hypotensie met cardiale arrythmias

· GU: Largeoutput van verdunde urine

· Luchtwegen:de Dodelijke slachtoffers secundaire pulmonale complicaties

> 2.5 mEq/L (life-threateningtoxicity)

· Algemene: Complexe betrokkenheid van multipleorgan systemen, waaronder epileptische aanvallen, arrythmias, CVcollapse, stupor, coma

Reacties los serum niveaus

· centrale zenuwstelsel: Hoofdpijn,verergering van organische hersenen syndromen, koorts, omkeerbaar korte termijn memoryimpairment, dyspraxie

· CV: ECGchanges; hyperkaliëmie geassocieerd met ECG-veranderingen;syncope; tachycardie-bradycardie syndroom; zelden,aritmieën, CHF, diffuse myocarditis, overleden

· Dermatologische:Jeuk met of zonder huiduitslag, maculopapular, acneiform, andfollicular uitbarstingen; huidzweren; oedeem van enkels of polsen

· endocriene:Diffuse niet-toxische struma; hypothyreoïdie; hypercalciëmie geassocieerd met hyperparathyreoïdie; voorbijgaande hyperglycemie; irreversibele nefrogene diabetes insipidus,dat verbetert met diuretische therapie; impotentie of seksuele disfunctie

· GI: Dysgeusie (smaakvervorming), zoute smaak; gezwollen lippen;cariës

· andere: gewichtstoename (5-10 kg);beklemming op de borst; gezwollen of pijnlijke gewrichten, irritatie van de ogen, verergering ofcataracts, verstoring van de visuele accommodatie, leukocytosis

Interactions

Drug-drug

· Verhoogd risico van toxiciteit met thiazidediuretica te wijten aan een verminderde renale klaring oflithium—verminderd lithium dosering kan noodzakelijk zijn

· Verhoogde plasma lithium niveaus met indometacine en enkele andere nsaid ‘ s—fenylbutazon, piroxicam,ibuprofen, evenals fluoxetine en methyldopa

· Verhoogde CZS-toxiciteit met carbamazepine

· Encephalopathicsyndrome (zwakte, lusteloosheid, koorts, tremulousness, verwarring, extrapiramidale symptomen, leukocytosis,verhoogde serum-enzymen) met onomkeerbare schade aan de hersenen wanneer genomen withhaloperidol

· Groter risico van hypothyreoïdie met jodide zouten

· Verminderde effectiviteit als gevolg van de toegenomen excretionof lithium met urine-alkalinizers, includingantacids, tromethamine

Drug-alternatieve therapie

· Meer effecten en toxiciteit, met jeneverbes,paardenbloem

Nursingconsiderations

Beoordeling

· Geschiedenis: Hypersensitivityto tartrazine, ernstige nier-of CV-en vaatziekten;ernstige verzwakking, dehydratie; natriumdepletie, patiënten die diuretica gebruiken;langdurig zweten, diarree; suïcidale of impulsieve patiënten; infectie met koorts; zwangerschap; lactatie

· lichamelijk:gewicht en T; huidskleur, laesies; oriëntatie, affect, reflexen;oogonderzoek; P, BP, R, onvoorziene geluiden; darmgeluiden, normale output;normale vochtinname, normale output, leeg patroon; schildklier -, glomerulaire en tubulaire functietests, urineanalyse, CBC endifferentieel, ECG

interventies

· bij patiënten met nier-of CV-aandoeningen, verzwakking, ordehydratie of levensbedreigende psychiatrische stoornissen moet de serumlithiumspiegel voorzichtig worden gecontroleerd en dagelijks worden gecontroleerd.

* geef het geneesmiddel met voedsel of melk of na de maaltijd.

· Waarschuwing: controleer de klinische status nauwgezet, met name tijdens de beginstadia van de behandeling; controleer op therapeutische serumspiegels van 0, 6, 1, 2 mEq / L.

* personen verschillen in hun respons op dit geneesmiddel; sommige patiënten kunnen toxische symptomen vertonen bij serumlithiumspiegels die binnen het therapeutisch bereik worden beschouwd.

* adviseer de patiënt dat dit geneesmiddel ernstige foetale schade kan veroorzaken en niet kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap; dring aan op het gebruik van barriercontraceptives.

* verlaag de dosering nadat de acute manische episode is gecontroleerd; de lithiumtolerantie is groter tijdens de acute manische fase en vermindert wanneer de manische symptomen afnemen.

· waarschuwing: zorg ervoor dat de patiënt voldoende zout en voldoende vochtinname (2.500–3.000 mL/dag) behoudt.

Teachingpoints

* neem dit geneesmiddel precies in zoals voorgeschreven, na de maaltijd of met voedsel of melk.

* eet een normaal dieet met een normale zoutinname; Houd voldoende vochtinname aan (ten minste 2,5 liter/dag).

* zorg voor frequente controles, inclusief bloedtesten. Houd alle afspraken voor controles om de meeste voordelen met de minste toxiciteit te krijgen.

* gebruik anticonceptie om zwangerschap te voorkomen. Als u zwanger wilt worden of denkt dat u zwanger bent geworden, raadpleeg dan uw zorgverlener.

· stop met het gebruik van het geneesmiddel en informeer de zorgverlener indien toxiciteit optreedt—diarree, braken, ataxie, tremor, slaperigheid, gebrek aan coördinatie of spierzwakte.

* u kunt de volgende bijwerkingen ervaren: sufheid,duizeligheid (vermijd autorijden of het uitvoeren van taken die alertheid vereisen); last van maag-darmkanaal(eet vaak kleine maaltijden); lichte dorst, meer dan normaal urinevolume,fijne handtremor (kan aanhouden gedurende de behandeling; meld het aan bij de zorgverlener ifsevere).

* diarree of koorts melden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.