Amarengo

Articles and news

The True Identity Of Jesus

Av Pastor Ron Jones, D. D. © The Titus Institute, 2002

Det Bibelske Beviset For Guddom Og Menneskelighet Av Jesus Kristus

Jesus Kristus var en person med to naturer, en guddommelig natur Og en menneskelig natur. Han var Både Fullt Ut Gud og fullt ut menneske.

I. Jesus Kristus var Fullt Ut Gud, Den Andre Personen I Treenigheten.

A. Jesus hevdet at han Er Gud.

1. Jesus hevdet å være messias,Guds Sønn

Mat.16:15-17

«Guds Sønn» beskriver sin guddom i form av hans egen personlighet fra og hans kjærlighetsforhold til Faderen innenfor Treenigheten og beskriver hans rolle i forløsning som den som sendes i underkastelse Til Faderen for å dø på korset for synd. Det er ikke ment å formidle noen form for underlegenhet.

2. Jesus hevdet Å være ett Med Faderen

Joh.10: 30-33 dette er påstander om

Joh.14: 6-11 en essens og natur.

3. Jesus aksepterte tilbedelse Som Gud

Mat.4:10 (Jesus sier at Bare Gud skal tilbes)

Joh.20:25-28

4. Jesus hevdet å pre-eksistere Som Gud før han Ble en mann

Joh8:58-59

5. Jesus hevdet Å ha Guds autoritet

a. å tilgi synder c.å redde

Mat.9: 6 Isa.43: 11

Eksod.34: 6-7 Joh.12: 47

b. å dømme d. å snakke sannhet

Joh.5: 22, 27 Jes.43:12

General 18: 25 Joh.5:19, 24, 25; Mat.7: 24-29

b. apostlene hevdet At Jesus Er Gud.

1. Apostlene uttalte det.

Titus 2:13

2 Pet.1:1

2. Apostlene hevdet At Jesus eksisterte før han ble menneske.

John 1:1

«Ordet (den andre personen i treenigheten, Sønnen) var Hos Gud (den første personen i treenigheten, Faderen), Og Ordet Var Gud(samme guddommelige natur og vesen som den første personen). Dette er en trinitarisk uttalelse, ikke en polyteistisk uttalelse.»Se Joh.10: 30, Joh.14: 9-11

Joh.1:15, 30

Kol 1: 16

C. Bibelen hevder At Jesus har Guds titler av guddommelig ære

1. Frelser 4. Den første og den siste

Isa.43:3, 10-11 Jes.41: 4

Lu.1:47 Isa.44: 6

Joh.4: 42 Åp 1: 17

Tit.1: 3-4 Åp. 2:8

2 Pet.1: 1 Åp. 22:12-16

2. Skaperen 5. Kongenes konge, Herrenes Herre

Isa.40: 28 1 Tim.6:15

Isa.42: 5 Åp 17: 14

Joh.1:3 Åp 19: 16

Kol 1: 16 Mosebok.10: 17, Ps.136:2-3

3. Shepherd 6. Herlighet Og Ære

Ps.23: 1 Isa.42:8; 48:11

Ps.80: 1 Mat.28: 19 («navn» =ære)

Joh.10: 11 Åp 5: 11-14

II. Jesus Kristus er fullt menneske; han har en menneskelig natur og kropp.

A. Jesus hevdet at han var en mann.

Jn.8:40

Mat.16: 15-16

Mat.16:27-28; 17:22

«Menneskesønnen» = Jesus bruker denne tittelen på seg selv som den menneskelige messias som kom for å forløse hele menneskeheten

Jes.9: 6

Og.7: 9-14

Mk.14: 61-62

b. apostlene hevdet at han var en mann.

1 Tim.2: 5

Mat.1: 1

Abraham

C. Jesu jordiske liv viste at Han var et menneske. Hans menneskelige egenskaper var sanne for hans menneskelige natur(og kropp).

Lu.2: 40-52 Jesus vokste

Johannes.4: 6 Jesus ble trett

Mat.4:12 Jesus var sulten

Joh.19: 30-34 han døde

Foreningen Av De To Naturene I Kristus Og Dens Tolkning

Jesus Kristus var en person med to naturer, en guddommelig natur og en menneskelig natur. Han var Både Fullt Ut Gud og fullt ut menneske. Kristi to naturer er forent og likevel distinkte en ublandet.

III. Jesus tok på seg rollen som underkastelse som menneskehetens forløser Og plasserte seg under faderens autoritet

Skriftene refererer Til Jesus I Sin forløsende/messianske rolle som den ene personen som underkastet Seg Som Både Gud Og menneske Til Faderens vilje.

Jesu messianske titler, Forløser, Profet, Prest og Konge refererer Til Ham som Gudmannen.

A. Han ble et menneske og utøvde bare sine guddommelige egenskaper (han hadde fortsatt sin guddommelige natur) som Faderen ville ha ham til frelsesplanen.

Jn.6:48 jeg er kommet for Å gjøre hans vilje.

Matt. 26:42

Jn.4: 34

Han brukte dem ikke til å leve sitt liv, bare for å oppnå frelsesplanen og dermed åpenbare sin guddom.

B. Som Gud-menneske, messias og forløser ble Han gitt myndighet Av Gud Faderen til å fungere som forløser både for å åpenbare Seg selv og for å frelse og dømme menneskeheten.

1. Faderen arbeider Gjennom Jesus når han oppnår forløsning.

Jn.5:19-30

jeg er som en» lærling » sønn som ser Sin Far gjøre sitt arbeid og deretter kopierer det. Faderen gjør sitt forløsningsverk, og jeg gjør det, følger Ham og gjør mitt arbeid. Vi jobber begge. Men jeg følger ham bare.

Jn.10:38 Faderen er i meg og jeg i faderen.

Jn.12: 49-50

for jeg talte ikke av meg selv, men faderen som har sendt meg, bød meg hva jeg skulle si og hvordan jeg skulle si det. Så hva jeg sier er akkurat hva faderen har fortalt meg å si.

Jn.14:10

de ord jeg sier til dere, er ikke bare mine egne. Det Er Faderen, som bor I Meg, som gjør sitt arbeid.

Jn.10:31, 38

når jeg gjør mirakler, gjør faderen mirakler.

2. Faderen arbeider gjennom den Hellige Ånds kraft I Jesus.

Mat.12:28

Lu.4:14-18

3. Etter At Jesus steg opp i himmelen, ga Faderen ham guddommelig herlighet og ære som Gudmannen.

Jn.17:5

Sønnens egen herlighet ble gjenopprettet da Han kom tilbake til himmelen.

Phil.2: 9-11

gud Faderen opphøyet Og æret Ham som Gudmannen ved sin høyre hånd.

Som Gud behøvde han ikke å motta herlighet og ære (han hadde det allerede), som Gudmannen han trengte å motta det. Det er nå Som Gud-mannen At Han er Ved Guds Faders høyre hånd.

hvordan svarer vi på ulike spesifikke passasjer som synes å støtte deres konsept Om At Jesus Ikke er Det Samme vesen Som Gud Faderen?

Bruk denne todelte strategien

1. Viser At Bibelen klart sier At Jesus var Både Gud og menneske.

2. Så, si at vi ikke bør bli overrasket over at noen passasjer refererer Til Jesu guddom og noen refererer Til jesu menneskelighet og hans rolle i underkastelse Til Faderen. Vi bestemmer hva Som er hva ved å velge en forklaring som ikke motsier de klare uttalelsene Om At Jesus er Både Gud og menneske. Ellers motsier Bibelen seg selv.

Nedenfor Er Noen Svar På Spørsmål Om Spesifikke Vers Relatert Til Jesus Kristus som Gudmannen

1. Matt.24:36 Hvordan Kan Jesus ikke vite timen Om Han Er Gud som vet alle ting?

Mat 24:36 Jesus kjenner ikke timen

Joh.21: 17 Jesus vet alle ting

Da Jesus ble menneske, utøvde Han bare sine guddommelige egenskaper (han hadde fortsatt sin guddommelige natur) som Faderen ville for frelsesplanen. Det er derfor Han kan vite alle ting (hans guddommelige kunnskap), vet At Nataniel satt under et tre (Joh.1:48) og ennå ikke kjenner timen for hans komme (hans menneskelige sinn visste ikke).

Jn.4: 34; Joh.6:48 Jesus kom for Å gjøre Faderens vilje.

Jn.12: 49-50 jesus talte guddommelig sannhet som Faderen ledet ham

Joh.5:19 Jesus gjorde bare guddommelige mirakler Som Faderen åpenbarte for Ham for å gjøre: «Sønnen kan bare gjøre Det Som Faderen gjør.»

Bare Faderen kjenner tiden for det annet komme når Det Gjelder jesu menneskelige sinn.

derfor utøvde Han til tider ikke sin guddommelige allvitenhet som Han ikke utøvde sin guddommelige allmakt. Her som et menneske visste han absolutt ikke, Og hans guddommelige allvitenhet ble ikke aktivert I hans menneskelige sinn for å åpenbare det For Ham.

selv englene visste ikke.

Apostlenes gjerninger 1:7 Jesus sier at datoen ble fastsatt av faderens myndighet som senderen og i frelsesplanen var Det ikke For Sønnen å vite mens han var på jorden.

Det var en del av den guddommelige frelsesplanen For Jesus som menneske å ikke bruke sin guddommelige egenskap til å kjenne timen.

så dette refererer til hans menneskelige natur og dens begrensninger.

Åp 1:17-18

Jesus viser Seg i sin herlighet – den fulle bruken Av hans guddommelige egenskaper blir gjenopprettet og Jesus kjenner fremtiden. han vil være der.

2. Jn.5: 20-23, Matt.28:19 Hvordan Kan Jesus bli gitt makt og myndighet av Faderen når Han allerede besitter Den Som Sønnen i sin guddom?

Det er et resultat av hans underkastelse som Guds Sønn til faderens vilje i frelsesplanen.

Jesus refererer Til Seg selv i sin forløsende / messianske rolle som den som underkastet Seg Som Både Gud Og menneske Til Faderens vilje.

Som Gud-menneske, messias og forløser ble han gitt myndighet til å fungere som forløser både for å åpenbare Seg selv og for å frelse og dømme menneskeheten.

Se Over Skriftene.

Jn.17: 3

Joh. 10:14-18

3. Lu.6: 12 Hvordan Kan Kristus som Er Gud be Til Gud?

Jn.17: 1

Kristus ba Til Faderen som menneske, på samme måte som vi ber Til Faderen.

hans guddommelige og menneskelige natur var forent, men adskilt. Jesus utøvde Bare sine guddommelige egenskaper for å vise sin guddom i Henhold Til Faderens vilje.

han utøvde ikke daglig intertrinitær kommunikasjon som en livsstil, ellers ville han slutte å leve som en mann.

Guds Sønn tok form av en trell, underdanig til faderen og avhengig Av Faderen som en livsstil.

Bønn var en del av denne underkastelsen og avhengigheten Av Faderen.

Mat.27: 46 Kristus ropte Til Gud som et menneske i sin menneskelige natur.

Mat. 26: 38 Min sjel er bedrøvet inntil døden.»

Joh.13: 21 han var urolig i ånden som et menneske.

4. Matt.27: 46 Hvordan Kunne Jesus bli forlatt hvis Han er ett Med Faderen?

Jn.10: 30 Jesus sa at han var ett Med Faderen.

1 Kjæledyr.2: 24 Jesus bar synd på sitt legeme – det var hans menneskelige natur som bar synden, og det var hans menneskelige natur som ble forlatt.

I det øyeblikk av å bære synd da Jesus betalte straffen for synd, i syndens dom, avviste Faderen Jesus Som et menneske og Jesus følte Det som et menneske og ropte Til Gud.

5. Matt.4:1-11 Hvordan kan Jesus bli fristet hvis Jesus Er Gud?

Jas.1: 3 Gud kan ikke fristes.

Hebr.4: 15 Jesus ble fristet.

han ble fristet som et menneske, i sin menneskelige natur. Ikke Som Gud. Gud kan ikke fristes.

Adam og Eva hadde ingen fallen natur og ble fristet.

6. Jn. 14:28 Hvordan Kan Faderen være større enn Jesus hvis Jesus Også Er Gud?

det virkelige problemet » større i forhold til hva?»»Større» brukes i en sammenligning. Hva blir sammenlignet? Hvordan sammenligner Jesus Seg med Faderen?

når det gjelder hans natur, hans rolle, hans autoritet, hans krefter, hans hva?

ved å sette Sammen De Ovennevnte Skriftene om Jesus, hans guddom, hans menneskelighet og hans rolle i forløsningen, snakker han åpenbart om sin rolle i forløsningen.

Jesus taler om seg selv i sin innsendte rolle som forløser, både i forhold Til Faderens autoritet over ham og i hans menneskelighet.

Det Er Klart At Faderen var større i autoritet som Jesus var i underkastelse og større i sin guddommelige natur i forhold Til Jesu menneskelige natur.

vi kan se dette fra sammenhengen i v. 28 Hvor Jesus taler om sin forløsende rolle å bli et menneske når han sier at han går bort og kommer tilbake.

hvorfor nevner Jesus At Faderen er større enn ham?

så hans disipler skulle glede Seg over Ham. Han gikk nå tilbake til Faderen hvor han igjen skulle oppleve de fulle velsignelsene Ved Å Være Gud. Han ville igjen være like «stor» med Faderen opplever sin fulle herlighet.

jeg tror at dette er en parallell uttalelse Til Johannes 17: 5 Hvor Jesus nevner den herlighet han hadde før verden begynte (nyter sin herlighet i himmelen Som Gud).

I sin guddom hadde Jesus lik herlighet og storhet mens han på jorden ikke opplevde denne herlighet og storhet fullt ut. Han var nå i ferd med å gå tilbake til å oppleve det fullt ut igjen. Hans disipler skulle være glade for Ham.

Sammendrag: når du tolker Disse skriftstedene med kultene, bruk denne todelte strategien:

1. Viser At Bibelen klart sier At Jesus var Både Gud og menneske.

2. Så, si at vi ikke bør bli overrasket over at noen passasjer refererer Til Jesu guddom og noen refererer Til jesu menneskelighet og hans rolle i underkastelse Til Faderen. Vi bestemmer hva Som er hva ved å velge en forklaring som ikke motsier de klare uttalelsene Om At Jesus er Både Gud og menneske. Ellers motsier Bibelen seg selv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.