Amarengo

Articles and news

the True Identity of Jesus

By Pastor Ron Jones, D. D. adapt the Titus Institute, 2002

the Biblical Evidence For Istenség és az emberiség Jézus Krisztus

Jézus Krisztus egy személy volt, két természetű, egy isteni természet és egy emberi természet. Teljesen Isten és teljesen ember volt.

I. Jézus Krisztus teljesen Isten volt, a Szentháromság második személye.

A. Jézus azt állította, hogy ő Isten.

1. Jézus azt állította, hogy a Messiás, az Isten Fia

Mat.16:15-17

“Isten Fia” az ő istenségét úgy írja le, hogy elkülönül az Atyától és a Szentháromságon belüli szeretetkapcsolatától, és a megváltásban betöltött szerepét úgy írja le, mint aki alávetette magát az Atyának, hogy meghaljon a kereszten a bűnért. Nem célja az alacsonyabbrendűség bármilyen formájának közvetítése.

2. Jézus azt állította, hogy egy az Atyával

Jn.10: 30-33 ezek

jn állításai.14: 6-11 egy lényeg és természet.

3. Jézus elfogadta istentisztelet, mint Isten

Mat.4: 10 (Jézus azt mondja, hogy csak Istent kell imádni)

Jn.20:25-28

4. Jézus azt állította, hogy Isten előtt létezett, mielőtt emberré lett

Jn8:58-59

5. Jézus azt állította, hogy Isten hatalma

a. megbocsátani a bűnöket c. megmenteni

Mat.9:6 Ézs.43: 11

Exod.34: 6-7 Jn.12: 47

b. megítélni d. igazat mondani

Jn.5: 22, 27 Ézs.43:12

Gen.18: 25 Jn.5: 19, 24, 25; Mat.7: 24-29

B. Az apostolok azt állították, hogy Jézus Isten.

1. Az apostolok kijelentették.

Titus 2:13

2 Pet.1:1

2. Az apostolok azt állították, hogy Jézus létezett, mielőtt emberré vált.

János 1:1

“az Ige (a Szentháromság második személye, A fiú) Istennel volt (a Szentháromság első személye, az Atya), és az Ige Isten volt (ugyanaz az isteni természet és lény, mint az első személy). Ez egy trinitárius kijelentés, nem politeista kijelentés.”Lásd Jn.10: 30, Jn.14: 9-11

Jn.1:15, 30

Kol 1:16

C. A Biblia azt állítja, hogy Jézusnak Isten isteni tisztelet címei vannak

1. Megváltó 4. Az első és az utolsó

Isa.43: 3, 10-11 Ézs.41: 4

Lu.1:47 Isa.44: 6

Jn.4: 42 Jel. 1: 17

Tit.1: 3-4 Rev. 2:8

2 Pet.1: 1 rev. 22:12-16

2. Teremtő 5. Királyok királya, urak Ura

Isa.40:28 1 Tim.6: 15

Ézs.42:5 Jel.17: 14

Jn.1: 3 Jel. 19:16

1: 16 Kol.10:17, Ps.136:2-3

3. Pásztor 6. Dicsőség és becsület

Ps.23: 1 Ézs.42:8; 48:11

Ps.80: 1 lábtörlő.28: 19 (“név” =becsület)

Jn.10: 11 jel 5: 11-14

II. Jézus Krisztus teljesen ember; emberi természete és teste van.

A. Jézus azt állította, hogy férfi.

Jn.8:40

lábtörlő.16: 15-16

lábtörlő.16:27-28; 17:22

“Ember Fia” = Jézus használja ezt a címet magát, mint az emberi Messiás, aki azért jött, hogy megváltsa az egész emberiséget

Isa.9: 6

Dan.7: 9-14

Mk.14: 61-62

B. Az apostolok azt állították, hogy férfi.

1 Tim.2: 5

lábtörlő.1: 1

Ábrahám

C. Jézus földi élete megmutatta, hogy ő egy ember. Emberi tulajdonságai igazak voltak emberi természetére (és testére).

Lu.2: 40-52 Jézus nőtt

János.4: 6 Jézus elfáradt

lábtörlő.4:12 Jézus éhes volt

Jn.19:30-34 meghalt

a két Természet egyesülése Krisztusban és annak értelmezése

Jézus Krisztus egy személy volt, két természettel, isteni természettel és emberi természettel. Teljesen Isten és teljesen ember volt. Krisztus két természete egyesül, mégis elkülönül egymástól.

III. 8897 >

a Szentírás Jézusra utal Megváltó / messiási szerepében, mint egyetlen személyre, aki Istennek és embernek egyaránt alávetette magát az Atya akaratának.

Jézus messiási címei, Megváltója, prófétája, papja és királya Isten-emberként utalnak rá.

A. emberré lett, és csak akkor gyakorolta isteni tulajdonságait (még mindig rendelkezett isteni természetével), amikor az Atya a megváltás tervére akarta.

Jn.6: 48 eljöttem, hogy cselekedjem az ő akaratát.

Matt. 26:42

Jn.4:34

nem arra használta őket, hogy életét élje, csak a megváltás tervének megvalósítására, és így kinyilatkoztassa istenségét.

B. mint Isten-ember, Messiás és Megváltó, az Atya Istentől kapott felhatalmazást arra, hogy megváltóként cselekedjen mind önmaga kinyilatkoztatása, mind az emberiség megmentése és megítélése érdekében.

1. Az Atya Jézuson keresztül munkálkodik, miközben megváltást ér el.

Jn.5: 19-30

olyan vagyok, mint egy “tanonc” fiú, aki figyeli, ahogy az apja végzi a munkáját, majd lemásolja. Az Atya a megváltás művét végzi, én pedig azt teszem, követem őt és végzem Az én munkámat. Mindketten dolgozunk. De én csak követem őt.

Jn.10: 38 Az Atya bennem van, és én az Atyában.

Jn.12: 49-50

mert nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött engem, megparancsolta nekem, hogy mit mondjak és hogyan mondjam. Tehát bármit is mondok, az csak az, amit az Atya mondott nekem.

Jn.14: 10

a szavak, amelyeket neked mondok, nem csak a sajátjaim. Inkább az Atya, aki bennem él, végzi munkáját.

Jn.10:31, 38

amikor csodákat teszek, az Atya csodákat tesz.

2. Az Atya a Szentlélek ereje által munkálkodik Jézusban.

lábtörlő.12: 28

Lu.4:14-18

3. Miután Jézus felment a mennybe, az Atya isteni dicsőséget és tiszteletet adott neki, mint Isten-embernek.

Jn.17: 5

a Fiú Saját dicsősége helyreállt, amikor visszatért a mennybe.

Fil.2: 9-11

az Atya Isten felmagasztalta és tisztelte őt, mint Isten-embert a jobb kezére.

Istennek nem volt szüksége dicsőségre és tiszteletre (már megvolt), mint Isten-embernek szüksége volt rá, hogy megkapja. Most, mint Isten-ember, az Atya Isten jobbján van.

hogyan válaszolunk különféle konkrét szakaszokra, amelyek látszólag alátámasztják azt a felfogásukat, hogy Jézus nem ugyanaz a lény, mint az Atya Isten?

használja ezt a kettős stratégiát

1. Mutasd meg, hogy a Biblia világosan kijelenti, hogy Jézus egyszerre volt Isten és ember.

2. Ezután mondjuk, hogy ne lepődjünk meg azon, hogy egyes részek Jézus istenségére utalnak, mások pedig Jézus emberségére és az Atyának való alávetettségben betöltött szerepére utalnak. Úgy határozzuk meg, hogy melyik melyik, ha olyan magyarázatot választunk, amely nem mond ellent annak a világos kijelentésnek, hogy Jézus egyszerre Isten és ember. Ellenkező esetben a Biblia ellentmond önmagának.

az alábbiakban néhány választ a kérdésekre konkrét versek kapcsolatos Jézus Krisztus, mint az Isten-ember

1. Mat.24: 36 hogyan ne ismerhetné Jézus az órát, ha ő az Isten, aki mindent tud?

Mat 24:36 Jézus nem ismeri az órát

Jn.21: 17 Jézus mindent tud

amikor Jézus emberré lett, csak az isteni tulajdonságait gyakorolta (még mindig rendelkezett isteni természetével), ahogy az Atya akarta a megváltás tervét. Ezért tudhat mindent (isteni tudását), tudja, hogy Nátániel egy fa alatt ült (Jn.1: 48), és mégsem tudja eljövetelének óráját (emberi elméje nem tudta).

Jn.4: 34; Jn.6: 48 Jézus azért jött, hogy megcselekedje az Atya akaratát.

Jn.12: 49-50 Jézus isteni igazságot mondott, ahogy az Atya utasította őt

Jn.5:19 Jézus csak isteni csodákat tett, amelyeket az Atya kinyilatkoztatott neki: “a fiú csak azt teheti, amit az Atya tesz.”

csak az Atya ismeri a második eljövetel idejét Jézus emberi elméjében.

ezért időnként nem gyakorolta isteni mindentudását, ahogyan nem gyakorolta isteni mindenhatóságát. Itt, mint emberi lény, biztosan nem tudta, és isteni mindentudása nem aktiválódott emberi elméjében, hogy ezt kinyilatkoztassa neki.

még az angyalok sem tudták.

ApCsel 1:7 Jézus azt mondja, hogy a dátumot az Atya mint küldő személy felhatalmazása határozta meg, és a megváltás tervében nem a fiú tudta meg, amíg a földön volt.

a megváltás isteni tervének része volt Jézus, mint emberi lény számára, hogy ne gyakorolja isteni tulajdonságát az óra megismerésére.

tehát ez az emberi természetére és annak korlátaira utal.

jel 1:17-18

Jézus megjelenik az ő dicsőségében – az isteni tulajdonságainak teljes használata helyreáll, és Jézus ismeri a jövőt. ott lesz.

2. Jn.5: 20-23, Matt.28:19 hogyan lehet Jézusnak hatalmat és hatalmat adni az Atya által, amikor azt már fiúként birtokolja az ő istenségében?

ez annak az eredménye, hogy Isten fiaként alávetette magát az Atya akaratának a megváltás tervében.

Jézus Megváltó/messiási szerepében úgy utal önmagára, mint aki Istennek és embernek egyaránt alávetette magát az Atya akaratának.

mint Isten-ember, Messiás és Megváltó, felhatalmazást kapott arra, hogy megváltóként cselekedjen, hogy kinyilatkoztassa magát, és megmentse és megítélje az emberiséget.

lásd fent a szentírásokat.

Jn.17: 3

Jn. 10:14-18

3. Lu.6: 12 hogyan imádkozhat Istenhez Krisztus, aki Isten?

Jn.17: 1

Krisztus emberként imádkozott az Atyához, ugyanúgy, ahogy mi imádkozunk az Atyához.

isteni és emberi természete Egyesült, de különálló volt. Jézus csak azért gyakorolta isteni tulajdonságait, hogy megmutassa istenségét az Atya akarata szerint.

nem gyakorolta mindennap az intertrinitárius kommunikációt mint életmódot, különben megszűnik emberként élni.

Isten Fia szolga formát öltött, alávetette magát az Atyának, és mint életforma az Atyától függött.

az imádság része volt ennek a behódolásnak és az Atyától való függésnek.

lábtörlő.27: 46 Krisztus úgy kiáltott Istenhez, mint ember az ő emberi természetében.

lábtörlő. 26: 38 Az én lelkem (emberi) rendkívül szomorú mindhalálig.”

Jn.13: 21 nyugtalan volt lélekben, mint ember.

4. Mat.27:46 hogyan hagyhatná el Jézust, ha EGY az Atyával?

Jn.10: 30 Jézus azt mondta, hogy egy az Atyával.

1 Pet.2: 24 Jézus bűnt hordozott a testén – az ő emberi természete hordozta a bűnt, és az ő emberi természete hagyta el.

a bűn hordozásának pillanatában, amikor Jézus megfizette a bűn büntetését, az Atya elutasította Jézust, mint emberi lényt, és Jézus emberként érezte azt, és Istenhez kiáltott.

5. Mat.4: 1-11 hogyan lehet Jézust megkísérteni, ha Jézus Isten?

Jas.1:3 Istent nem lehet megkísérteni.

Zsid.4:15 Jézus megkísértette.

emberként, emberi természetében kísértésbe esett. Nem mint Isten. Istent nem lehet megkísérteni.

Ádámnak és Évának nem volt bukott természete, és megkísértették őket.

6. Jn. 14:28 hogyan lehet az Atya nagyobb Jézusnál, ha Jézus is Isten?

az igazi kérdés “nagyobb szempontjából mi? A” “nagyobb” kifejezést összehasonlításban használják. Mi az összehasonlítás? Hogyan hasonlítja magát Jézus az Atyához?

természetét, szerepét, tekintélyét, hatalmát, mit tekintve?

amikor a fenti írásokat Jézusról, az ő istenségéről, emberségéről és a megváltásban betöltött szerepéről állítja össze, nyilvánvalóan a megváltásban betöltött szerepéről beszél.

Jézus önmagáról beszél a Megváltó alárendelt szerepében, mind az Atya felette fennálló hatalmával, mind emberségével kapcsolatban.

nyilvánvaló, hogy az Atya nagyobb tekintéllyel rendelkezett, mint Jézus alárendeltsége és nagyobb volt isteni természete Jézus emberi természetéhez képest.

ezt láthatjuk a 28.vers szövegkörnyezetéből, ahol Jézus az emberré válás Megváltó szerepéről beszél, amikor azt mondja, hogy elmegy és visszatér.

miért említi Jézus, hogy az Atya nagyobb Nála?

hogy tanítványai örüljenek neki. Most visszatért az Atyához, ahol ismét megtapasztalta az Isten létének teljes áldásait. Ismét ugyanolyan “nagy” lesz, amikor az Atya megtapasztalja teljes dicsőségét.

úgy gondolom, hogy ez egy párhuzamos kijelentés A János 17:5-hez, ahol Jézus megemlíti azt a dicsőséget, amely a világ kezdete előtt volt (élvezi dicsőségét a mennyben, mint Isten).

istenségében Jézus egyenlő dicsőséggel és nagysággal rendelkezett, míg a földön nem tapasztalta meg teljesen ezt a dicsőséget és nagyságot. Most arra készült, hogy újra teljes mértékben megtapasztalja ezt. Tanítványai örüljenek neki.

Összegzés: amikor ezeket a szentírási részeket a kultuszokkal értelmezzük, használjuk ezt a kettős stratégiát:

1. Mutasd meg, hogy a Biblia világosan kijelenti, hogy Jézus egyszerre volt Isten és ember.

2. Ezután mondjuk, hogy ne lepődjünk meg azon, hogy egyes részek Jézus istenségére utalnak, mások pedig Jézus emberségére és az Atyának való alávetettségben betöltött szerepére utalnak. Úgy határozzuk meg, hogy melyik melyik, ha olyan magyarázatot választunk, amely nem mond ellent annak a világos kijelentésnek, hogy Jézus egyszerre Isten és ember. Ellenkező esetben a Biblia ellentmond önmagának.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.