Amarengo

Articles and news

pravá identita Ježíše

Pastor Ron Jones, D. D. © Titus Institute, 2002

biblický důkaz božstva a lidskosti Ježíše Krista

Ježíš Kristus byl jedna osoba se dvěma povahami, božskou povahou a lidskou přirozeností. Byl plně Bohem i plně člověkem.

i. Ježíš Kristus byl plně Bůh, druhá osoba Trojice.

A. Ježíš tvrdil, že je Bůh.

1. Ježíš tvrdil, že je Mesiáš, Syn Boží

mat.16:15-17

„Boží Syn“ popisuje své božstvo z hlediska jeho oddělené osobnosti od a jeho milostného vztahu s otcem v Trojici a popisuje jeho roli v vykoupení jako ten, který byl poslán v podřízenosti otci, aby zemřel na kříži za hřích. Není určen k vyjádření jakékoli formy méněcennosti.

2. Ježíš tvrdil, že je jedním s otcem

Jn.10: 30-33 Jedná se o tvrzení

Jn.14: 6-11 jedna podstata a příroda.

3. Ježíš přijal uctívání jako Bůh

mat.4: 10 (Ježíš říká, že pouze Bůh má být uctíván)

Jn.20:25-28

4. Ježíš tvrdil, že existuje jako Bůh, než se stal mužem

Jn8:58-59

5. Ježíš tvrdil, že má Boží autoritu

a. odpustit hříchy c. zachránit

mat.9: 6 Isa.43: 11

Exod.34: 6-7 Jn.12: 47

b. soudit d. mluvit pravdu

Jn.5: 22, 27.43: 12

Gen.18:25 Jn.5: 19, 24, 25; Mat.7: 24-29

B. apoštolové tvrdili, že Ježíš je Bůh.

1. Apoštolové to uvedli.

Titus 2:13

2 Zvířátko.1:1

2. Apoštolové tvrdili, že Ježíš existoval předtím, než se stal mužem.

Jan 1:1

„slovo (druhá osoba Trojice, syn) bylo s Bohem (první osoba Trojice, Otec) a slovo bylo Bůh (stejná božská povaha a bytí jako první osoba). Toto je trinitární prohlášení, ne polyteistické prohlášení.“Viz Jn.10: 30, Jn.14: 9-11

Jn.1:15, 30

Col. 1: 16

C. Bible tvrdí, že Ježíš má Boží tituly božské cti

1. Spasitel 4. První a poslední

Isa.43: 3, 10-11 Isa.41: 4

Lu.1:47 Isa.44: 6

Jn.4: 42 Rev. 1: 17

Tit.1: 3-4 Rev. 2:8

2 Zvířátko.1: 1 Rev. 22:12-16

2. Tvůrce 5. Král králů, Pán pánů

Isa.40: 28 1 Tim.6: 15

Isa.42: 5 Rev. 17: 14

Jn.1: 3 Rev. 19:16

Col.1: 16 Deut.10: 17, Ps.136:2-3

3. Ovčáček 6. Sláva a čest

Ps.23: 1 Isa.42:8; 48:11

Ps.80: 1 Mat.28: 19 („name“ =honor)

Jn.10: 11 Rev. 5: 11-14

II. Ježíš Kristus je plně člověk; má lidskou přirozenost a tělo.

A. Ježíš tvrdil, že je muž.

Jn.8:40

mat.16: 15-16

mat.16:27-28; 17:22

„Syn člověka“ = Ježíš používá tento titul sebe jako lidského Mesiáše, který přišel vykoupit celé lidstvo

Isa.9: 6

Dan.7: 9-14

Mk.14: 61-62

B. apoštolové tvrdili, že je člověk.

1 Tim.2: 5

Mat.1: 1

Abraham

C. Ježíšův pozemský život ukázal, že je člověk. Jeho lidské vlastnosti byly pravdivé o jeho lidské přirozenosti (a těle).

Lu.2: 40-52 Ježíš rostl

John.4: 6 Ježíš se stal unavený

rohož.4:12 Ježíš měl hlad

Jn.19: 30-34 zemřel

spojení dvou povah v Kristu a jeho interpretace

Ježíš Kristus byl jeden člověk se dvěma povahami, božskou povahou a lidskou přirozeností. Byl plně Bohem i plně člověkem. Kristovy dvě přirozenosti jsou sjednocené a přesto odlišné.

III. Ježíš převzal roli podřízenosti jako Vykupitele lidstva a postavil se pod autoritu otce

písma odkazují na Ježíše v jeho vykupitelské/mesiánské roli jako na jednu osobu, která se podrobila otcově vůli jako Bůh i člověk.

Ježíšovy mesiánské tituly, Vykupitel, Prorok, kněz a král ho označují za Boha-člověka.

a. stal se člověkem a vykonával pouze své božské atributy (stále měl svou božskou povahu), jak ho otec chtěl pro plán vykoupení.

Jn.6: 48 přišel jsem udělat jeho vůli.

Mat. 26:42

Jn.4: 34

nepoužil je, aby žil svůj život, jen aby splnil plán vykoupení, a tak odhalil své božstvo.

B. jako Bůh-člověk, Mesiáš a Vykupitel, on byl udělen autoritu Bohem Otcem jednat jako Vykupitel jak odhalit sebe a zachránit a soudit lidstvo.

1. Otec pracuje skrze Ježíše, když dosahuje vykoupení.

Jn.5: 19-30

jsem jako“ učeň “ syn, který sleduje jeho otec dělat svou práci a pak ji zkopíruje. Otec dělá svou práci vykoupení a já to dělám, následuji ho a dělám svou práci. Oba pracujeme. Ale já ho jen sleduji.

Jn.10: 38 otec je ve mně a já v Otci

Jn.12: 49-50

neboť jsem nemluvil z vlastní vůle, ale otec, který mě poslal mi přikázal, co mám říct a jak to říct. Takže to, co řeknu, je přesně to, co mi řekl otec.

Jn.14: 10

slova, která vám říkám, nejsou jen moje vlastní. Spíše je to otec, žijící ve mně, kdo dělá svou práci.

Jn.10:31, 38

když dělám zázraky, otec dělá zázraky.

2. Otec pracuje skrze moc Ducha Svatého v Ježíši.

mat.12: 28

Lu.4:14-18

3. Poté, co Ježíš vystoupil do nebe, otec mu udělil božskou slávu a čest jako Bůh-člověk.

Jn.17: 5

synova vlastní sláva byla obnovena, když se vrátil do nebe.

Phil.2: 9-11

Bůh Otec povýšil a ctil ho jako Boha-člověka po jeho pravé ruce.

jako Bůh nepotřeboval přijímat slávu a čest (už ji měl), jako Bůh-člověk, kterého potřeboval přijmout. Nyní je jako Bůh-člověk po pravici Boha Otce.

jak můžeme odpovědět na různé konkrétní pasáže, které zřejmě podporují jejich představu, že Ježíš není stejná bytost jako Bůh Otec?

použijte tuto dvojnásobnou strategii

1. Ukažte, že Bible jasně uvádí, že Ježíš byl Bůh i člověk.

2. Pak řekněte, že bychom neměli být překvapeni, že některé pasáže odkazují na Ježíšovo božstvo a některé odkazují na Ježíšovo lidství a jeho roli v podřízenosti Otci. Určujeme, které je které výběrem vysvětlení, které není v rozporu s jasnými tvrzeními, že Ježíš je Bůh i člověk. Jinak si Bible protiřečí.

níže jsou uvedeny některé odpovědi na otázky týkající se konkrétních veršů týkajících se Ježíše Krista jako Boha-člověka

1. Mat.24: 36 jak může Ježíš nezná hodinu, když je Bůh, který zná všechny věci?

Mat 24:36 Ježíš nezná hodinu

Jn.21: 17 Ježíš ví všechno

když se Ježíš stal člověkem, vykonával pouze své božské atributy (stále vlastnil svou božskou povahu), jak si otec přál pro plán vykoupení. Proto může znát všechny věci (jeho božské poznání), vědět, že Nathaniel seděl pod stromem (Jn .1: 48) a přesto nezná hodinu svého příchodu (jeho lidská mysl nevěděla).

Jn.4: 34; Jn. 6: 48 Ježíš přišel dělat otcovu vůli.

Jn.12: 49-50 Ježíš mluvil božskou pravdu, jak ho otec nařídil

Jn.5:19 Ježíš dělal pouze božské zázraky, které mu Otec zjevil: „syn může dělat jen to, co dělá otec.“

pouze Otec zná čas druhého příchodu z hlediska lidské mysli Ježíše.

proto občas nevykonával svou božskou vševědoucnost, protože nevykonával svou božskou všemohoucnost. Zde jako člověk rozhodně nevěděl a jeho božská vševědoucnost nebyla aktivována v jeho lidské mysli, aby mu to odhalila.

ani andělé to nevěděli.

skutky 1:7 Ježíš říká, že datum bylo stanoveno otcovou autoritou jako vysílající osoba a v plánu vykoupení není, aby Syn věděl, když byl na zemi.

bylo součástí božského plánu vykoupení pro Ježíše jako člověka, aby nevykonával svůj božský atribut, aby znal hodinu.

to se tedy týká jeho lidské přirozenosti a jejích omezení.

Rev. 1: 17-18

Ježíš se objevuje ve své slávě – plné využití jeho božských atributů je obnoveno a Ježíš zná budoucnost. bude tam.

2. Jn.5: 20-23, Matte.28:19 jak může být Ježíšovi udělena moc a autorita otcem, když ji již vlastní jako syn Ve svém božstvu?

je výsledkem jeho podání jako Syna Božího otcově vůli v plánu vykoupení.

Ježíš se ve své vykupitelské/mesiánské roli označuje za toho, kdo se podrobil otcově vůli jako Bůh i člověk.

jako Bůh-člověk, Mesiáš a Vykupitel mu byla udělena pravomoc jednat jako Vykupitel, aby se zjevil a zachránil a soudil lidstvo.

viz výše písma.

Jn.17: 3

Jn. 10:14-18

3. LU.6: 12 Jak může Kristus, který je Bůh, modlit se k Bohu?

Jn.17: 1

Kristus se modlil k Otci jako člověk, stejným způsobem, že se modlíme k Otci.

Jeho Božské a lidské povahy byly sjednocené, ale odlišné. Ježíš vykonával pouze své božské atributy, aby ukázal své božstvo podle otcovy vůle.

nevykonával denně intertrinitární komunikaci jako způsob života, jinak by přestal žít jako člověk.

Syn Boží měl podobu služebníka, podřízeného otci a závislého na Otci jako způsobu života.

modlitba byla součástí tohoto podřízení a závislosti na otci.

mat.27: 46 Kristus vykřikl k Bohu jako člověk ve své lidské přirozenosti.

mat. 26: 38 moje duše (člověk) je nesmírně smutný až do smrti.“

Jn.13: 21 byl ustaraný v duchu jako člověk.

4. Mat.27: 46 jak by mohl být Ježíš opuštěn, pokud je jedním s otcem?

Jn.10: 30 Ježíš řekl, že byl jedním s otcem.

1 domácí zvíře.2: 24 Ježíš nesl hřích na svém těle-to byla jeho lidská přirozenost, která nesla hřích, a to byla jeho lidská přirozenost, která byla opuštěna.

v tom okamžiku nesení hříchu, když Ježíš platil trest za hřích, v rozsudku hříchu otec odmítl Ježíše jako lidskou bytost a Ježíš to cítil jako člověka a vykřikl k Bohu.

5. Mat.4: 1-11 jak může být Ježíš v pokušení, pokud Ježíš je Bůh?

Jas.1: 3 Bůh nemůže být v pokušení.

Heb.4: 15 Ježíš byl v pokušení.

byl v pokušení jako člověk, ve své lidské povaze. Ne jako Bůh. Bůh nemůže být pokoušen.

Adam a Eva neměli pokleslou povahu a byli v pokušení.

6. Jn. 14:28 jak může být otec větší než Ježíš, je-li Ježíš také Bůh?

skutečný problém “ větší z hlediska čeho?““Větší“ se používá ve srovnání. Co se porovnává? Jak se Ježíš srovnává s otcem?

z hlediska jeho povahy, jeho role, jeho autority, jeho pravomocí, jeho co?

při sestavování výše uvedených písem týkajících se Ježíše, jeho božstva, jeho lidskosti a jeho role při vykoupení zjevně mluví o své roli při vykoupení.

Ježíš mluví o sobě ve své podřízené roli Vykupitele, a to jak ve vztahu k otcově autoritě nad ním, tak v jeho lidskosti.

je zřejmé, že otec byl větší autoritou, protože Ježíš byl v podrobení a větší ve své božské přirozenosti ve srovnání s Ježíšovou lidskou přirozeností.

můžeme to vidět z kontextu ve v. 28, kde Ježíš mluví o své vykupitelské roli stát se člověkem, když říká, že odchází a vrací se.

proč Ježíš zmiňuje, že otec je větší než on?

aby se jeho učedníci radovali za něj. Nyní se vracel k Otci, kde znovu prožil plná požehnání bytí Bohem. Byl by opět stejně „skvělý“ s otcem, který prožívá svou plnou slávu.

věřím, že se jedná o paralelní prohlášení k Janovi 17: 5, kde Ježíš zmiňuje slávu, kterou měl před začátkem světa(užíval si své slávy v nebi jako Bůh).

Ježíš měl ve svém božstvu stejnou slávu a velikost, zatímco na Zemi tuto slávu a velikost plně nezažil. Nyní se chystal vrátit k tomu, že to znovu plně prožívá. Jeho učedníci by pro něj měli být šťastní.

shrnutí: při interpretaci těchto biblických pasáží s kulty použijte tuto dvojí strategii:

1. Ukažte, že Bible jasně uvádí, že Ježíš byl Bůh i člověk.

2. Pak řekněte, že bychom neměli být překvapeni, že některé pasáže odkazují na Ježíšovo božstvo a některé odkazují na Ježíšovo lidství a jeho roli v podřízenosti Otci. Určujeme, které je které výběrem vysvětlení, které není v rozporu s jasnými tvrzeními, že Ježíš je Bůh i člověk. Jinak si Bible protiřečí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.