Amarengo

Articles and news

Hodnocení vnitřního růstu a udržitelnosti

vnitřní růst a udržitelnost

skutečný přínos vysoké návratnosti vlastního kapitálu vzniká, když se nerozdělený zisk reinvestuje do operací společnosti. Taková reinvestice by zase měla vést k vysokému tempu růstu společnosti. Vnitřní míra růstu je vzorec pro výpočet maximální rychlosti růstu, kterou může firma dosáhnout, aniž by se uchýlila k externímu financování. Je to v podstatě růst, který může firma dodat reinvestováním svých zisků. To lze popsat jako (nerozdělený zisk) / (celková aktiva) nebo koncepčně jako celková částka vnitřního kapitálu ve srovnání se současnou velikostí organizace.

vnitřní tempo růstu zjistíme vydělením čistého příjmu částkou celkových aktiv (nebo zjištěním návratnosti aktiv) a odečtením míry zadržování výnosů. Růst však nemusí být nutně příznivý. Rozšíření může zatěžovat schopnost manažerů monitorovat a zvládat činnost společnosti. Proto je běžněji používaným opatřením udržitelná míra růstu.

udržitelný růst je definován jako roční procento zvýšení tržeb, které je v souladu s definovanou finanční politikou, jako je poměr cílového dluhu k vlastnímu kapitálu, poměr výplaty cílové dividendy, cílové ziskové rozpětí nebo cílový poměr celkových aktiv k čistému prodeji.

udržitelnou míru růstu zjistíme vydělením čistého příjmu kapitálem akcionářů (nebo zjištěním návratnosti vlastního kapitálu) a odečtením míry zadržování výnosů. Zatímco vnitřní tempo růstu nepřebírá žádné financování, míra udržitelného růstu předpokládá, že využijete externí financování, které bude v souladu s jakoukoli finanční politikou. Aby společnost dosáhla vyššího tempa růstu, musela by ve skutečnosti investovat více vlastního kapitálu, zvýšit svůj finanční pákový efekt nebo zvýšit cílové ziskové rozpětí.

optimální tempo růstu

další měřítko růstu, optimální tempo růstu, hodnotí udržitelný růst z pohledu celkové návratnosti akcionářů a ziskovosti, nezávisle na dané finanční strategii. Koncept optimální rychlosti růstu původně studovali Martin Handschuh, Hannes Lösch a Björn Heyden. Jejich studie byla založena na hodnocení výkonnosti více než 3500 společností kótovaných na burze s počátečním výnosem vyšším než 250 milionů eur po celém světě, napříč průmyslovými odvětvími, za období 12 let od roku 1997 do roku 2009.

růst výnosů a ziskovost

ROA, ROS a ROE mají tendenci růst s růstem příjmů do určité míry.

vzhledem k časovému rozpětí zahrnutému do studie autoři považovali svá zjištění za z větší části nezávislá na konkrétních ekonomických cyklech. Studie zjistila, že návratnost aktiv, návratnost tržeb a návratnost vlastního kapitálu ve skutečnosti rostou se zvyšujícím se růstem výnosů mezi 10% až 25% a poté klesají s dalším zvyšujícím se tempem růstu výnosů. Autoři dále přisuzovali toto zvýšení ziskovosti následujícím skutečnostem:

  1. společnosti s podstatnou ziskovostí mají příležitost investovat více do dalšího růstu a
  2. podstatný růst může být hnací silou další ziskovosti, ať už přilákáním vysoce výkonných mladých profesionálů, poskytováním motivace současným zaměstnancům, přilákáním lepších obchodních partnerů nebo jednoduše vedoucí k větší sebedůvěře.

podle studie by však tempo růstu nad rámec „maxima ziskovosti“ mohlo přinést okolnosti, které snižují celkovou ziskovost v důsledku úsilí nezbytného pro zvládnutí dalšího růstu(tj. integrace nových zaměstnanců, kontrola kvality atd.).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.